Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zebrania katedr

Web Content Display Web Content Display

Potencjalne historie: przypadki polskie.

Potencjalne historie: przypadki polskie.

Potencjalne historie: przypadki polskie. 
Spotkanie promocyjne „Tekstów Drugich” 2021 nr 5 
  
Spotkanie Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci wokół numeru tematycznego „Tekstów Drugich” (5/2021) przygotowanego przez Kingę Siewior i Aleksandrę Szczepan. W dyskusji o polskich i środkowoeuropejskich potencjalnych historiach udział wezmą redaktorki numeru oraz autorzy tekstów: Robert Kusek i Agata Zborowska. Rozmowę poprowadzi Maria Kobielska. 
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 20 czerwca o godz. 17.30 w trybie hybrydowym – na Wydziale Polonistyki UJ, w s. 42 przy ul. Gołębiej 16, oraz za pośrednictwem Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a61fa728adf5c4d3190e81002a1b0a6b4%40thread.tacv2/1655201238599?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2235ea7de7-2aa5-4e60-bce7-6e2e477e131d%22%7d.  
Tematem numeru jest reinterpretacja koncepcji potencjalnej historii Arielli Azoulay w kontekście polskiej i środkowoeuropejskiej historii.  Azoulay pokazuje na przykładzie izraelsko-palestyńskim, jak można na nowo przemyśleć sposoby rozumienia historii i używania jej do kształtowania współczesnych tożsamości i polityk, a także jak oduczyć się utartych sposobów myślenia o przeszłości, tak aby móc zastanowić się nad przyszłością i naszymi zadaniami – jako badaczy, artystek, edukatorów, aktywistek – w bardziej solidarny, empatyczny i emancypacyjny sposób. 
  
Autorki i autorzy numeru tematycznego pytają w swoich artykułach o możliwości potencjalizowania polskiej kultury i historii. Czego powinniśmy się oduczyć w naszym myśleniu o przeszłości? Jakie imperialne przeszłości mają wpływ na postrzeganie naszego miejsca w Europie? W jakim stopniu i za sprawą jakich mechanizmów nasze myślenie o przeszłości jest określane przez dziedzictwo komunizmu? Jakie elementy polskiego archiwum warto dowartościować? Jakie zarzucone historie domagają się rekonfiguracji? Jak możemy zagęścić polską historię: poprzez nowe genealogie, poczty, kanony, ale i scenariusze na przyszłość? Wreszcie: jak wykorzystywać sprawczość dokumentów i obiektów, które mogą pokazać nam niekonieczność historii? 
  
Autorki i autorzy numeru przybliżają w swoich tekstach m.in. queerowe archiwa polskiej historii, prlowskie intymności, potencjalne historie przedmiotów po wojnie, dzieje błota w polskich dziejach, środkowoeuropejskie korzenie Afryki Południowej, żydowskie topografie przedwojennego Wilna, chłopskie tożsamości i potencjalne metody badania Zagłady. 
  
Spis treści numeru: http://tekstydrugie.pl/pl/biblio/historie-potencjalne/ 
 
Biogramy: 
  
Aleksandra Szczepan – literaturoznawczyni i historyczka filozofii, współzałożycielka i członkini Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci przy Wydziale Polonistyki UJ. Współpracowniczka United States Holocaust Memorial Museum w projektach historii mówionej w Polsce i Hiszpanii. Autorka książki Realista Robbe-Grillet (2015). Obecnie Fortunoff Fellow w Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien w Wiedniu. 
 
Kinga Siewior – dr, adiunktka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ, członkini Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci. Zajmuje się polską kulturą powojenną w kontekście geopoetyki i studiów nad migracjami, teorii pamięci kulturowej, a ostatnio – kulturowych studiów nad emocjami. Autorka książki Wielkie poruszenie. Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej (2018). 
 
Robert Kusek – dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Komparatystyki Literackiej i Kulturowej Instytutu Filologii Angielskiej UJ. Jego zainteresowania badawcze obejmują gatunki życiopisania, współczesną powieść angielskojęzyczną, komparatystykę literacką, poetykę pamięci i utraty oraz queer. Autor m.in. Through the Looking Glass: Writers’ Memoirs at the Turn of the 21st Century (2017). Redaktor serii „Topografie (po)nowoczesności” (WUJ). 
 
Agata Zborowska – dr, adiunktka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki Życie rzeczy w powojennej Polsce (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019). Interesuje się teorią rzeczy, relacjami własnościowymi, teorią krytyczną, historią kultury XX wieku. Członkini redakcji czasopisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”. 
 
Maria Kobielska – dr, adiunktka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ, członkini-założycielka, a w roku akademickim 2021/2022 kierowniczka Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci.  


Dr Maria Kobielska
Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych
Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci
Wydział Polonistyki UJ

Department of Anthropology of Literature and Cultural Studies 
Research Center for Memory Cultures
Faculty of Polish Studies, Jagiellonian University