Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Komunikaty

Web Content Display Web Content Display

20200609

Rekomendacje Dziekana Wydziału Polonistyki UJ dotyczące prowadzenia egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym

Date: 09.06.2020
 1. Promotorzy, recenzenci i przewodniczący komisji egzaminacyjnych są proszeni o zapoznanie się Zarządzeniem nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w części dotyczącej prowadzenia egzaminów dyplomowych (Załącznik do zarządzenia nr 41 Rektora UJ – Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych)
 2. Komisja powołana do przeprowadzenia egzaminu powinna skontaktować się ze studentem/studentką na 3 dni przed terminem egzaminu i poinformować o przyjęciu szczegółowych zasad, w tym przede wszystkim:
  1. Za pośrednictwem jakiego programu do komunikacji elektronicznej zostanie przeprowadzony egzamin – zgodnie Zarządzeniem Rektora zaleca się użycie platformy MS Teams, która umożliwia udostępnienie przez egzaminowanego/ egzaminowaną widoku ekranu swojego komputera oraz wyłączenie ze spotkania studenta/studentki na czas obrad komisji i ponowne dołączenie w celu ogłoszenia wyników, jak również rejestrację egzaminu. 
  2. W jaki sposób student/studentka dołączy do wideokonferencji (czy zostanie stworzony osobny zespół, jaka będzie jego nazwa,  czy obrona zostanie zaplanowana jako wydarzenie i egzaminowany/egzaminowana otrzyma link umożliwiający udział w nim).
  3. Czy komisja będzie wymagać innych niż oświadczenie studenta/studentki dowodów na to, że pomieszczenie, w którym przebywa, jest dostosowane do warunków przeprowadzenia egzaminu, a więc nie ma w nim innych osób ani multimedialnych urządzeń elektronicznych poza tym, za pośrednictwem którego przeprowadzany jest egzamin. Takim dowodem może być pokazanie w pokoju egzaminowanego/ egzaminowanej za pośrednictwem kamery internetowej.
  4. Czy student/studentka będzie mieć dodatkowy czas na przygotowanie odpowiedzi na zadane pytania i czy w tym czasie komisja wymaga udostępnienia widoku ekranu komputera egzaminowanego/egzaminowanej dla udowodnienia, że nie korzysta z żadnych dodatkowych źródeł wiedzy.
  5. Jak długo będzie trwać próba nawiązania połączenia w razie problemów technicznych. Zaleca się, by na egzaminy przewidywać co najmniej 60 minut, włączając w to czas sporządzenia protokołu i ewentualne przerwy techniczne.
  6. Czy komisja dopuszcza możliwość przeprowadzenia części egzaminu w formie pisemnego czatu z egzaminowanym/egzaminowaną, jeśli nastąpią problemy techniczne z komunikacją głosową, ale utrzymany zostanie kontakt wizualny dowodzący, że student/studentka jest cały czas .
 3. W związku z koniecznością zaangażowania narzędzi elektronicznych rekomenduje się, aby na przewodniczących komisji egzaminacyjnych powoływać osoby, które deklarują odpowiednie umiejętności obsługi aplikacji MS Teams i mają zaplecze sprzętowe umożliwiające jednoczesne: moderowanie dyskusji, nagrywanie egzaminu oraz sporządzenie protokołu na podstawie nagrania.