Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wybory 2024

Web Content Display Web Content Display

March 2022

20220325
Previous week
Next week

Uroczystość odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu wybitnego językoznawcy i polonisty - profesora Bogusława Dunaja

Date: 25.03.2022
Place: Aula Collegium Novum
Uroczystość  odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu wybitnego językoznawcy i polonisty - profesora Bogusława Dunaja

25 marca w auli Collegium Novum odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ, zwołane z okazji odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu wybitnego językoznawcy i polonisty - profesora Bogusława Dunaja.

Jak zaznaczono w dyplomie, który został wręczony Profesorowi podczas uroczystości, jego macierzysta uczelnia pragnie w ten sposób uhonorować go za wybitny wkład w rozwój językoznawstwa polonistycznego, zwłaszcza historii języka, dialektologii, socjolingwistyki i leksykografii, wykształcenie kilku pokoleń polonistów językoznawców oraz działalność na rzecz ochrony języka polskiego i popularyzacji wiedzy o języku.

Drogę życiową, sylwetkę oraz dokonania naukowe prof. Bogusława Dunaja przybliżyła w laudacji prof. Renata Przybylska. Przypomniała w niej, że umiłowanym polem działalności Profesora jest gramatyka historyczna i historia języka polskiego. Co godne podkreślenia, prof. Dunaj jest wciąż aktywny w swojej pracy naukowej, o czym świadczy mająca się na dniach ukazać jego najnowsza książka „Kształtowanie się polskiego języka literackiego” poświęcona nowoczesnej syntezie dziejów języka polskiego.

Laudatorka wskazała, że przez całe swoje życie „Profesor jest wierny badaniom dialektologicznym, które unowocześnił i przeorientował w kierunku socjolingwistyki. Zawsze lubił badania terenowe, miał dar zjednywania sobie informatorów, nauczył też metodologii badań kolejne pokolenia, czyniąc to nie w teorii, lecz praktycznie, przede wszystkim podczas obozów naukowych.  Miał i ma doskonałe ucho, zafascynowany stroną dźwiękową języka i gwar zaszczepił swoim uczniom szczególną miłość do fonetyki właśnie”.

W oczach prof. Przybylskiej na uznanie zasługuje również bardzo udane opracowanie przez prof. Dunaja wraz z zespołem pierwszego od lat nowego słownika ogólnego języka polskiego, który został wydany w 1996 roku jako „Słownik współczesnego języka polskiego” w 1996 r. Miał on potem wiele kolejnych edycji i kilka różnorako zmodyfikowanych wersji. Otworzył nowy rozdział w historii polskiej leksykografii jednojęzycznej.

Profesor jest bacznym obserwatorem i komentatorem zjawisk we współczesnej polszczyźnie. Wiele prac poświęcił wymowie współczesnych Polaków, zmianom w odmianie wyrazów, tendencjom rozwojowym polszczyzny, zmianom w leksyce, zwłaszcza tropieniu neologizmów, obecności w niej elementów obcych, nowym feminatywom. Opublikował kilkadziesiąt artykułów popularnonaukowych z zakresu kultury języka, zwracając w nich często uwagę na problemy niedostrzegane przez innych. W sumie dorobek naukowy Profesora to ponad 200 publikacji.  Reprezentuje takie subdyscypliny językoznawcze, jak historia języka, dialektologia, socjolingwistyka, leksykografia, onomastyka, badanie systemu gramatycznego języka.  Wkład Profesora w rozwój polonistycznego językoznawstwa jest ogromny i trwały, niewielu może Mu dorównać – mówiła prof. Przybylska.

- Profesor Bogusław Dunaj pozostaje naszym Mistrzem, przykładem wzorowego Nauczyciela, który wie, jak wysoko ustawić uczniom poprzeczkę, żeby nie zmarnowali swego potencjału, ale też nie zniechęcili się do pracy. Uczy nas pogodnego stosunku do życia i tolerancji dla innych, pracowitości i rzetelności w pracy naukowej, wierności zasadom, które budują etos uczciwości i przyzwoitości – konkludowała laudatorka.

- Nie byłoby mnie dzisiaj w tym miejscu, gdyby nie moi profesorowie – zaznaczył prof. Dunaj, wymieniając Zenona Klemensiewicza, Witolda Taszyckiego, Mieczysława Karasia, Ewę Ostrowską, Tadeusza Milewskiego, Stanisława Pigonia , Henryka Markiewicza, Wacława Kubackiego.

- Prowadzone przez kilkadziesiąt lat badania starałem się tak ukierunkować, aby ich rezultaty wnosiły coś nowego i twórczego do uprawianej przeze mnie dyscypliny naukowej. Pragnąłem unikać grafomanii naukowej. Jeśli po upływie blisko 50 lat, jedna z najważniejszych moich monografii jest nadal podstawowym źródłem wiedzy o najstarszej polszczyźnie, to mogę chyba odczuwać pewną satysfakcję – powiedział prof. Dunaj.

Bogusław Dunaj urodził się 4 września1940 r. w Krywanohowie pod Nowogródkiem. W 1945 r. przyjechał w ramach repatriacji wraz z rodziną do Malborka. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, które ukończył w 1958 roku. W latach 1958-1963 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Mieczysława Karasia. W styczniu 1970 r. obronił rozprawę doktorską, napisaną również pod kierunkiem prof. M. Karasia. Habilitował się w 1974 roku na podstawie książki „Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII-XIII w.)”. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1983 r., zaś profesorem zwyczajnym został w 1991 r. W latach 1978-2010 kierował Katedrą Historii Języka i Dialektologii UJ. Wypromował 19 doktorów, 386 magistrów i ponad 160 licencjatów. Od wielu lat członek Komitetu Językoznawstwa PAN, przewodniczący Komisji Kultury Języka, członek Rady Języka Polskiego, prezes Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 2004 roku), skarbnik, wiceprezes i przez jedną kadencję prezes Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za działalność naukową otrzymał kilka nagród ministerialnych, rektorskich, a w 2010 r. nagrodę ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt działalności.

Źródło Portal UJ

GALERIA