Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

 

Web Content Display Web Content Display

20210430

Systematyczny przegląd stanu wiedzy

Date: 30.04.2021
Start Time: 10 00
Place: MS Teams
Systematyczny przegląd stanu wiedzy

Seminaria naukowe Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej 

30 kwietnia 2021 r., godz. 10.00 (MS Teams) 

Conducting a systematic scoping review 

 Dr hab. Robert Dębski, prof. UJ 

The presentation will introduce the scoping review, a type of systematic literature review used to map relevant studies in the field of interest and identify research gaps. The scoping review methodology is underpinned by the view that the methods used at every stage of a literature review must be rigorous and documented in sufficient detail, so that they can be replicated by other researchers. Today, systematic reviews are the only type of the literature review considered for publication by many high-impact international journals. The description of the framework will be illustrated with examples from a recently conducted scoping study of the Polish language of aphasia. The scoping review methodology finds application in many fields of the humanities and social sciences.  

Link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a13b34ea3644c4fbbb72ba9c5f17ae3ad%40thread.tacv2/1618884041224?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%226585fd30-cb54-490e-8d7f-da3093a00e37%22%7d

Prezentacja jest wprowadzeniem do systematycznego przeglądu stanu wiedzy, metodologii badawczej używanej do określania stanu literatury w zakresie interesującego nas problemu oraz identyfikacji luk badawczych. Dokonując systematycznego przeglądu stanu wiedzy badacz dba o to, aby reguły każdego etapu pracy nad przeglądem były rygorystycznie przestrzegane i udokumentowane w taki sposób, aby inni naukowcy mogli dokonać jego replikacji. Systematyczny przegląd literatury jest jedynym rodzajem przeglądu literatury przyjmowanym do publikacji przez wiele czasopism naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania. Opis metodologii będzie ilustrowany przykładami z niedawno ukończonego przeglądu literatury dotyczącej języka polskiego afazji. Systematyczny przegląd stanu wiedzy stosowany jest w wielu naukach humanistycznych i społecznych