Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200609

Rekomendacje Dziekana Wydziału Polonistyki UJ dotyczące prowadzenia egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym

Data: 09.06.2020
 1. Promotorzy, recenzenci i przewodniczący komisji egzaminacyjnych są proszeni o zapoznanie się Zarządzeniem nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w części dotyczącej prowadzenia egzaminów dyplomowych (Załącznik do zarządzenia nr 41 Rektora UJ – Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych)
 2. Komisja powołana do przeprowadzenia egzaminu powinna skontaktować się ze studentem/studentką na 3 dni przed terminem egzaminu i poinformować o przyjęciu szczegółowych zasad, w tym przede wszystkim:
  1. Za pośrednictwem jakiego programu do komunikacji elektronicznej zostanie przeprowadzony egzamin – zgodnie Zarządzeniem Rektora zaleca się użycie platformy MS Teams, która umożliwia udostępnienie przez egzaminowanego/ egzaminowaną widoku ekranu swojego komputera oraz wyłączenie ze spotkania studenta/studentki na czas obrad komisji i ponowne dołączenie w celu ogłoszenia wyników, jak również rejestrację egzaminu. 
  2. W jaki sposób student/studentka dołączy do wideokonferencji (czy zostanie stworzony osobny zespół, jaka będzie jego nazwa,  czy obrona zostanie zaplanowana jako wydarzenie i egzaminowany/egzaminowana otrzyma link umożliwiający udział w nim).
  3. Czy komisja będzie wymagać innych niż oświadczenie studenta/studentki dowodów na to, że pomieszczenie, w którym przebywa, jest dostosowane do warunków przeprowadzenia egzaminu, a więc nie ma w nim innych osób ani multimedialnych urządzeń elektronicznych poza tym, za pośrednictwem którego przeprowadzany jest egzamin. Takim dowodem może być pokazanie w pokoju egzaminowanego/ egzaminowanej za pośrednictwem kamery internetowej.
  4. Czy student/studentka będzie mieć dodatkowy czas na przygotowanie odpowiedzi na zadane pytania i czy w tym czasie komisja wymaga udostępnienia widoku ekranu komputera egzaminowanego/egzaminowanej dla udowodnienia, że nie korzysta z żadnych dodatkowych źródeł wiedzy.
  5. Jak długo będzie trwać próba nawiązania połączenia w razie problemów technicznych. Zaleca się, by na egzaminy przewidywać co najmniej 60 minut, włączając w to czas sporządzenia protokołu i ewentualne przerwy techniczne.
  6. Czy komisja dopuszcza możliwość przeprowadzenia części egzaminu w formie pisemnego czatu z egzaminowanym/egzaminowaną, jeśli nastąpią problemy techniczne z komunikacją głosową, ale utrzymany zostanie kontakt wizualny dowodzący, że student/studentka jest cały czas .
 3. W związku z koniecznością zaangażowania narzędzi elektronicznych rekomenduje się, aby na przewodniczących komisji egzaminacyjnych powoływać osoby, które deklarują odpowiednie umiejętności obsługi aplikacji MS Teams i mają zaplecze sprzętowe umożliwiające jednoczesne: moderowanie dyskusji, nagrywanie egzaminu oraz sporządzenie protokołu na podstawie nagrania.