Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180419

Wstępne informacje dla kandydatek i kandydatów na studia na Wydziale Polonistyki UJ

Data: 19.04.2018
Wstępne informacje dla kandydatek i kandydatów na studia na Wydziale Polonistyki UJ

Drodzy Państwo!
Poniżej zamieszczamy kilka informacji, które mogą Państwu ułatwić zapoznanie się z ofertą studiów na Wydziale Polonistyki, a następnie sprawdzenie, jakie są kryteria rekrutacyjne na poszczególne kierunki i specjalności:
1. Aby zorientować się, jakie kierunki, a w ich ramach specjalności, studiów są oferowane na Wydziale Polonistyki, należy na stronie Wydziału odszukać zakładkę: STUDIA, a następnie przejść do działu: STUDIA STACJONARNE: http://www.polonistyka.uj.edu.pl/studia/studia-stacjonarne/kierunki-specjalnosci. Tam znajdą Państwo pełen spis. Wystarczy kliknąć w poszczególne nazwy, by zapoznać się ze skróconym opisem programu studiów, jak również z profilem absolwenta, czyli charakterystyką kompetencji nabywanych podczas studiów trwających odpowiednio 6 semestrów (studia pierwszego stopnia, zakończone uzyskaniem tytułu licencjata) lub 4 semestry(studia drugiego stopnia, zakończone uzyskaniem stopnia magistra).

2. Chcąc zapoznać się z kryteriami kwalifikacji na poszczególne kierunki/specjalności należy na wzmiankowanej wyżej stronie odnaleźć odsyłacz REKTRUTACJA. Zostaną Państwo przekierowani na stronę Działu Rekrutacji UJ: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/. Tam można sprawdzić ofertę studiów na dany rok akademicki (odsyłacz po prawej stronie ekranu). By dowiedzieć się, co jest brane pod uwagę podczas rekrutacji, a ma się już sprecyzowany kierunek studiów, wystarczy wpisać jego nazwę w okno wyszukiwarki umieszczonej na stronie, i po kliknięciu „Wyszukaj w ERK”, wyświetla się odpowiednia strona: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/lista - tam klikając nazwę kierunku, można uzyskać informacje o terminach rekrutacji, zasadach kwalifikacji, limitach przyjęć, wymaganych dokumentach – potrzebnych zarówno przy rejestracji na studia, jak i przy wpisie, opłacie rekrutacyjnej (jej wysokości i sposobie dokonania płatności). Tam także zamieszczony jest opis studiów oraz dane kontaktowe do osób na Wydziale Polonistyki udzielających szczegółowych informacji.

3. Na stronie http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/ w zakładkach: STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE oraz STUDIA II STOPNIA znajdują się odsyłacze, w których można przeczytać, co należy zrobić, aby założyć konto w ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI STUDENTÓW, dowiedzieć się, jak przebiega postępowanie rekrutacyjne, jak należy wprowadzać wyniki maturalne (ew. z I stopnia studiów, jeśli w grę wchodzą studia II stopnia), jak sprawdzić wyniki rekrutacji: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/rekrutacja-krok-po-kroku. Na przywołanej stronie ważne informacje, pomagające uniknąć błędów są wyszczególnione na końcu strony w podpunkcie PAMIĘTAJ, ŻE. Ponadto, na pierwszej z wymienionych stron w osobnych odsyłaczach wyjaśnione są kwestie związane z:  OBLICZANIEM WYNIKU REKRUTACJI, TERMINAMI (bardzo ważną sprawą jest zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji), ZNACZENIEM OLIMPIAD I KONKURSÓW podczas rekrutacji (liczą się posiadanie tytułu finalisty lub laureata olimpiady – stopień centralny; tu szczegółowe informacje: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/olimpiady-i-konkursy/olimpiady), LIMITAMI PRZYJĘĆ i PROGAMI PUNKTOWYMI (http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/limity-i-progi), czynnościami, które należy wykonać po wpisie na studia i niezbędnymi informacjami dla nowych studentów.

4. Dla przyszłych studentów z pewnością niezwykle istotne są kryteria kwalifikacji (odsyłamy do punktu 2). Można je też sprawdzić bezpośrednio tu: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/katalog/rok_rekrutacji/18/tryb_ubiegania/s/widocznosc/t - wpisując nazwę kierunku w okno wyszukiwarki, klikając WYSZUKAJ, a po przejściu na stronę kierunku rozwijając zakładkę: ZASADY KWALIFIKACJI. Ogólnie, dla studiów pierwszego stopnia (edytorstwo, filologia polska, specjalność nauczycielska, język polski w komunikacji społecznej) kluczowe znaczenie mają dwa przedmioty (wynik z egzaminu maturalnego – poziom podstawowy, i/lub rozszerzony): jeden z grupy pierwszej – do której należy JĘZYK POLSKI, i jeden z grupy drugiej (wskazuje go kandydat/kandydatka), do której należą przeważnie: historia, języki: angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, hiszpański, język łaciński i kultura antyczna (a w przypadku kulturoznawczej specjalności Teksty kultury można również podać wyniki egzaminu maturalnego z filozofii, historii sztuki, chcąc studiować Wiedzę o teatrze można w tej grupie wybrać również historię lub historię sztuki). Maksymalny wynik całej rekrutacji (100,00) uzyskuje kandydat z tytułem laureata (albo laureata Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim), a finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego maksymalny wynik w grupie przedmiotów z grupy pierwszej (czyli, dostaje 100,00 z JĘZYKA POLSKIEGO).

5. Dla wyniku rekrutacji na studia drugiego stopnia podstawą jest średnia ze studiów pierwszego stopnia (ale także ważna jest ocena z pracy dyplomowej np. w przypadku retoryki stosowanej). Zasadniczym kryterium formalnym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej licencjat) w obszarze nauk humanistycznych (i/lub społecznych, sztuki (np. tak jest na specjalności Krytyka literacka – w zależności od wybranego kierunku), brane są też pod uwagę inne kryteria formalne np. potwierdzona odpowiednim dokumentem znajomość języków obcych (w zależności do wybranego kierunku studiów). Osoby chcące studiować logopedię powinny legitymować się dyplomem (przynajmniej) licencjata z filologii polskiej lub neofilologii – tu o przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej (tu ważne sprawdzenie jest szczegółowych informacji dotyczących kwalifikacji na stronie ERK – w trakcie rozmowy sprawdzana jest m. in. wiedza z językoznawstwa, orientacja w psychologii i pedagogice). W razie wszelkich niejasności należy skontaktować się Działem Rekrutacji.

6. Życzymy Państwo powodzenia i czekamy na Gołębiej!
(opracowano na podstawie informacji ze stron Działu Rekrutacji UJ)