Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200505

Dr hab. Waldemar Martyniuk, prof. UJ szefem komisji sprawdzającej znajomość j. polskiego

Data: 05.05.2020
Dr hab. Waldemar Martyniuk, prof. UJ  szefem komisji sprawdzającej znajomość j. polskiego

Dr hab. Waldemar Martyniuk, prof. UJ został przewodniczącym Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKPZJPjO) w kadencji 2020-2024. Sekretarzem tego gremium wybrano dr hab. Iwonę Janowską, prof. UJ. Pierwsze posiedzenie nowego składu PKPZJPjO odbyło się 5 maja i miało formę telekonferencji.

Komisja jest gremium dbającym o prawidłowe funkcjonowanie systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego. Do jej zadań należy między innymi opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień do organizowania egzaminów, ustalanie zestawów zadań egzaminacyjnych, badanie prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnych, dokonywanie okresowej analizy funkcjonowania systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego i przedstawianie ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego rekomendacji w tym zakresie.

Urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jako obcego jest Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydawany - po zdaniu egzaminu - przez PKPZJPjO. Certyfikaty odpowiadają poziomom biegłości językowej określonym przez Radę Europy w Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, czyli A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Certyfikaty z języka polskiego można uzyskać w dwóch grupach wiekowych: w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży oraz w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Niezależnie od potwierdzenia znajomości języka polskiego, certyfikat daje też posiadającemu go cudzoziemcowi istotne uprawnienia np. pozwala ubiegać się o uznanie za obywatela RP (certyfikat na poziomie co najmniej), czy też uzyskać na uczelni publicznej zwolnienie z opłat związanych z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim (certyfikat na poziomie co najmniej C1).

Źródło: Portal UJ