Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stacjonarne egzaminy magisterskie na Wydziale Polonistyki UJ

Stacjonarne egzaminy magisterskie na Wydziale Polonistyki UJ
1) Dziekan Wydziału Polonistyki UJ rekomenduje przeprowadzenie egzaminów dyplomowych on-line na platformie MS-Teams.
2) Decyzję o dopuszczeniu do stacjonarnego egzaminu magisterskiego podejmuje prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Polonistyki na prośbę promotora. 
3) Na udział w egzaminie muszą wyrazić zgodę wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej oraz  magistrant (-ka). Student (-ka) ponadto powinien złożyć przed rozpoczęciem egzaminu „Oświadczenie”, będące załącznikiem do niniejszego komunikatu.
4) Wszystkie osoby uczestniczące w egzaminie muszą być zdrowe, nie mogą mieć objawów infekcji. Do egzaminu nie mogą przystąpić osoby pozostające w kwarantannie lub izolacji.   
5) Egzaminy mogą być przeprowadzane w dniach 1-30 lipca 2020 r. w godzinach 8,30-15,00 w salach nr 8, Gołębia 18 oraz nr 22, Gołębia 20.
6) Zgłaszanie egzaminów koordynuje Elżbieta Barczyńska z sekretariatu studenckiego WP (tel.12-663-14-51). O terminach egzaminów decyduje kolejność zgłoszeń, na jeden egzamin przewiduje się około 60 minut. Sekretariat ustala godzinę i salę dla każdego egzaminu.  
7) Do budynku uczelni magistrant przybywa bez osób towarzyszących. Przed wejściem do sali obowiązuje dezynfekcja rąk. Wydział zapewnia płyn do dezynfekcji, który będzie wyłożony przy wejściu do sali. 
8) Po wejściu do sali egzaminacyjnej i zajęciu miejsc w odpowiedniej odległości (minimum 2 m między poszczególnymi osobami) uczestnicy mogą zdjąć maseczki. Miejsca wyznacza Przewodniczący komisji. W trakcie trwania egzaminu uczestnicy nie przemieszczają się,  korzystają z własnych przyborów do pisania i napojów.      
9) W trakcie egzaminu drzwi i okna sali pozostają otwarte, chyba że hałas uliczny zakłóci przebieg egzaminu.
10) Po zakończeniu egzaminu i ogłoszeniu wyników uczestnicy muszą niezwłocznie opuścić budynek WP UJ. 
11) Kolejna komisja może zająć miejsca po opuszczeniu sali przez poprzedników i dezynfekcji stołów wykorzystanych podczas egzaminu.