Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Pomoc materialna i stypendia

Web Content Display Web Content Display

Egzamin dyplomowy

Student, po uzyskaniu akceptacji pracy przez promotora, zobowiązany jest:    

Przekazać do sekretariatu (drogą elektroniczną) najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów:   

  • ostateczny tytuł pracy  
  • nazwisko promotora  
  • nazwisko recenzenta   

Złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej (w systemie AP) do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora najpóźniej do 15 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.
Promotor zatwierdza pracę dyplomową do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.
Promotor zatwierdza pracę dyplomową do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów. Zatwierdzenie takiej pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego.
Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia spełnienia wszystkich warunków dopuszczenia do tego egzaminu przewidzianych w programie studiów i Regulaminie UJ. Z uzasadnionych przyczyn dziekan może przedłużyć ten termin o kolejny miesiąc.

Proszę pamiętać o tym, że w przypadku konieczności modyfikacji pracy już po jej zatwierdzeniu w systemie AP, a przed skierowaniem do recenzji, promotor odblokowuje studentowi możliwość ponownego wprowadzenia pracy do systemu AP.  

Obowiązkiem studenta jest sprawdzenie czy w systemie usos są uzupełnione wszystkie zaliczenia i oceny z egzaminów. W przypadku ich braku należy kontaktować się z prowadzącym zajęcia. 

Dokumentami wymaganymi do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego są: 

1)      wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów 

Uczelnia wydaje – na wniosek studenta – odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z 5 języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.  

2)      potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów – w przypadku, gdy student jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za dyplom lub odpisy dokumentów poświadczających ukończenie studiów na mocy odrębnych przepisów lub złożył wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów, za które na mocy odrębnych przepisów pobiera się opłatę, a dokonana przez studenta płatność nie została zaksięgowana na właściwym subkoncie najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego; 

3)      oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 

4)      informacja o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

5)      oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział (np. ZintegrUJ), w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ – w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia. 

Dokumenty wymagane do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego składa się w sekretariacie jednostki organizacyjnej UJ prowadzącej tok studiów. 

Uniwersytet wydaje absolwentowi dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

Zachęcamy do wypełnienia formularza dla biura karier (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego po zalogowaniu na stronie

 https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index  

 

Formularze:

1. formularz_absolwent_od_2019-2020

2. formularz_absolwenci_przed_2019-2020

3. application_abs_before_2019-2020

4. application_2019_2020_od_2019-2020

5. Oświadczenie do obrony

6. Oświadczenie o spełnieniu obowiązku BPDU

7. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków