Jubileusz Prof. Teresy Walas

27 kwietnia w auli Collegium Maius UJ odbyła się uroczystość, podczas której prof. dr hab. Teresie Walas wręczono Srebrny Medal "Plus ratio quam vis". Zaszczytne wyróżnienie Profesor odebrała z rąk prorektora UJ prof. Jacka Popiela.

Prof. Teresa Walas od wielu lat należy do czołówki wybitnych autorytetów polskiej nauki o literaturze,  a także do grona najbardziej zasłużonych uczonych - humanistów środowiska naukowego UJ. Od ponad 40 lat związana z Uniwersytetem Jagiellońskim zapewniła sobie pozycję naukowego autorytetu w środowisku ogólnopolskim, a także w slawistycznym środowisku międzynarodowym. Książki i rozprawy jej autorstwa nie tylko spotykają się z nieustannym uznaniem i niegasnącym zainteresowaniem, ale zarazem należą do lektur obowiązkowych adeptów polonistyki i studiów kulturowych. Do jej najwybitniejszych osiągnięć naukowych należy monograficzny tom "Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890 - 1905) z 1986 roku - poświęcony analizie polskiej literatury wczesnego modernizmu; następnie: wytyczająca nowe kierunki badawcze, niezwykle inspirująca i prekursorska książka "Czy jest możliwa inna historia literatury" - wydana w 1994 r. (II wydanie: 2004). Książka ta stanowi nie tylko ważne kompendium na temat teorii procesu historycznoliterackiego, ale zarazem przedstawia nowatorskie rozwiązania badawcze. Również kolejna monografia: "Zrozumiec swój czas. Kultura polska po komunizmie - rekonesans" (2003) przedstawiająca analizę kultury polskiej ostatniego półwiecza stała się ważnym wydarzeniem intelektualnym. Prof. Teresa Walas jest też redaktorką tomu "Narody i stereotypy" (1995) podejmującego w sposób nowatorski problematykę narodowej mentalności i tożsamości, a także kwestię relacji międzyetnicznych i międzykulturowych. W ostatnich latach badania Profesor wiązały się z zespołową koncepcją kulturowej teorii literatury, odegrała tu istota rolę jako uczestniczka jednego grantu badawczego i kierowniczka następnego. W efekcie tych grantów powstały dwa tomy (przy współredakcji Ryszarda Nycza) "Kulturowej teorii literatury": 2006, 2012 - drugiego z tych tomów jest współredaktorką.

Prof. Teresa Walas odgrywa istotna rolę w sferze organizacji życia naukowego -m.in. jako redaktor naczelny wysoko punktowanego na liście MNiSW i cieszącego się uznaniem w naukowym środowisku ogólnopolskim czasopisma "Wielogłos" wydawanego przez Wydział Polonistyki UJ, a także jako współredaktor anglojęzycznej serii wydawniczej "Cross-Roads.Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History" (Peter Lang) promującej najwybitniejsze osiągnięcia polskiej humanistyki w środowisku międzynarodowym.

Prof. Teresa Walas jest wybitnym nauczycielem akademickim, cenionym przez studentów i przełożonych (m.in. medal KEN). W swoim dorobku ma też działalność wykładową na zagranicznych uniwersytetach (Pensylwania i North Carolina w USA, Institute of European Studies w Wiedniu). Pełniła też z sukcesem wiele odpowiedzialnych funkcji w uniwersyteckim i ogólnopolskim życiu naukowym (bylą m.in. zastępcą dyrektora IFP UJ oraz członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej). Podkreślić też należy, że prof. Walas rozwija działalność na innych ważnych polach aktywności, mianowicie w sferze życia literackiego i kulturalnego: jako wieloletnia członkini władz SPP, zastępca redaktora naczelnego ogólnopolskiego czasopisma literacko- kulturalnego "Dekada Literacka", czy jako współpracowniczka Międzynarodowego Centrum Kultury.

Z wniosku prof. Renaty Przybylskiej o przyznanie Medalu "Plus ratio quam vis".