KOLOKWIA KRAKOWSKIE XI

W dniu 11 października 2012 roku 

Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu 
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowała
kolokwium na temat: Estetyka dzieła. Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa.