Kongres Dydaktyki Polonistycznej

W dniach 20-23 listopada 2013 roku na Wydziale Polonistyki trwały obrady I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który zgromadził ponad stu prelegentów z Polski i ośrodków zagranicznych, kilkudziesięciu panelistów oraz około pięciuset słuchaczy i uczestników warsztatów.

Sesje plenarne i sekcje tematyczne, dyskusje panelowe i warsztaty odbywały się pod hasłem: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy.

Dziekani wydziałów polonistyki rozmawiali o tradycji i zmianie w kształceniu na kierunku filologia polska, przedstawiciele najważniejszych instytucji naukowych (KNOL PAN, KJ PAN, KRASP, RGNiSW, IBL PAN, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza i innych) oraz edukacyjnych (MEN, IBE) zastanawiali się, czy świat potrzebuje humanistów i prognozowali przyszłość polonistyki, a pisarze projektowali kształcenie dobrego czytelnika. Osobna dyskusja została poświęcona promocji polszczyzny i programowi NCK „Ojczysty – dodaj do ulubionych".

Uczestnicy obrad – nauczyciele akademiccy i szkolni – rozmawiali o uczniach, studentach i doktorantach XXI wieku, sposobie kształcenia polonistów, systemie egzaminów, randze języka polskiego jako przedmiotu szkolnego nauczania. Wobec wyzwań współczesności nie zabrakło tematu cyberprzestrzeni i lekturowej emigracji, a także funkcjonowania języka polskiego jako obcego i drugiego.

Goście Kongresu oraz zainteresowani nauczyciele mogli wziąć udział w różnorodnych warsztatach: muzealnych, poświęconych maturze od 2015 roku, dotyczących projektów językowych, a także kształceniu imigrantów i reemigrantów. Kongresowi towarzyszyły wydarzenia kulturalne: koncert Grzegorza Turnaua, spektakl „Tuwim: słowo – muzyka – taniec" oraz wizyty studyjne w oddziałach MNK.

Podczas podsumowania czterodniowych obrad sformułowano szereg rezolucji i wniosków, a wszyscy obecni wyrazili nadzieję na kontynuację idei ogólnopolskich spotkań poświęconych dydaktyce polonistycznej

W organizację Kongresu włączyły się: Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Stowarzyszenie Polonistów, Muzeum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

/AK/