Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Komunikaty dla pracowników

Web Content Display Web Content Display

   

Web Content Display Web Content Display

Komunikaty dla pracowników

P.T. PROMOTORZY PRAC MAGISTERSKICH NAPISANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Wydział Polonistyki UJ organizuje IX edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, połączonego z Ogólnopolskim Konkursem im. Czesława Zgorzelskiego. Z upoważnienia Dziekana Wydziału bardzo proszę P.T. Państwa Promotorów o zgłaszanie wyróżniających się rozpraw. 
Zgodnie z regulaminem, udział w konkursie wziąć mogą prace złożone do 30 września 2022 roku i obronione do końca października 2022 roku. Prace wraz z recenzjami należy przesyłać w formie elektronicznej na adres mgr Katarzyny Nęcek katarzyna.necek@uj.edu.pl oraz na konto konkursu pracemagisterskieWP@uj.edu.pl
Ostateczny termin zgłoszeń upływa 22 grudnia 2022 roku. 
Te prace z obu dziedzin, które uzyskają I nagrodę, będą rekomendowane do udziału w Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego. 
Jury konkursowe pracuje w składzie: prof. dr hab. Roman Dąbrowski; dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, prof. UJ; prof. dr hab. Maciej Rak; dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ; dr hab. Dorota Wojda, prof. UJ; prof. dr hab. Zofia Zarębianka; dr hab. Andrzej Zawadzki; prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec. 

Łączę wyrazy szacunku,
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

XXVII EDYCJA KONKURSU WYDZIAŁU POLONISTYKI UJ NA NAJLEPSZĄ PRACĘ ROCZNĄ Z ZAKREaSU HISTORII LITERATURY POLSKIEJ, INTERPRETACJI, TEORII LITERATURY, KRYTYKI LITERACKIEJ, KOMPARATYSTYKI I KULTUROZNAWSTWA

Szanowni Państwo!

   W roku akademickim 2021/2022 organizowana jest XXVII edycja konkursu na najlepszą studencką pracę roczną z zakresu historii literatury polskiej, interpretacji, teorii literatury, krytyki literackiej, komparatystyki i kulturoznawstwa.

   W konkursie mogą wziąć udział prace rekomendowane przez prowadzących ćwiczenia, konwersatoria i opcje w bieżącym roku akademickim. Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca 2022 roku.

   Prosimy o przesłanie wersji elektronicznej prac i recenzji (plik pdf lub word) na adres: praceroczne@uj.edu.pl

   Będziemy wdzięczni za zdecydowaną merytoryczną selekcję, by samo zgłoszenie pracy było już dla autora wyróżnieniem.

   Łączę wyrazy szacunku.

 

                                                     W imieniu Komisji Konkursowej

                                                      prof. dr hab. Elwira Buszewicz

Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Programu EDUKACJA

Dział Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs dla pracowników UJ na wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Programu EDUKACJA Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym.
 
Oferta obejmuje wyjazdy do uczelni partnerskich w Islandii i w Norwegii.
 
Szczegółowe informacje, lista dostępnych mobilności, stawki dofinansowania, lista wymaganych dokumentów, terminy oraz niezbędne linki znajdują się na stronie internetowej DWM pod adresem: https://dwm.uj.edu.pl/pl_PL/program-edukacja
 
Termin składania dokumentów w DWM: 04.03.2022
 
Osoby kontaktowe w Dziale Współpracy Międzynarodowej:
Marzena Butanowicz
marzena.butanowicz@uj.edu.pl
tel.: 12 663 38 50
 
Jan Beszłej
jan.beszlej@uj.edu.pl
tel.: 12 663 11 10
 
Zapraszamy do składania aplikacji!
 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

 

Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+

Dział Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkursy dla pracowników UJ na wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ KA 103 i KA 107.
Szczegółowe informacje, lista dostępnych mobilności, stawki dofinansowania, lista wymaganych dokumentów, terminy oraz niezbędne linki znajdują się na stronie internetowej DWM pod adresem: https://erasmus.dwm.uj.edu.pl/aktualnosci
 
Termin składania dokumentów w DWM: 04.03.2022
   
Osoby kontaktowe w Dziale Współpracy Międzynarodowej:  
Izabela Zawiska  
izabela.zawiska@uj.edu.pl  
tel.: 12 663 30 13
 
Jan Beszłej
jan.beszlej@uj.edu.pl
tel.: 12 663 11 10  
 
Zapraszamy do składania aplikacji!  
 
 Dział Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

 

NCN Opus Stulecie przekładu

W związku z realizacją przez Centrum Badań Przekładoznawczych grantu NCN Opus Stulecie przekładu. Tłumacze i ich twórczość w literaturze polskiej po 1918 roku(kierownik projektu) ogłoszono konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych (post-doc). Zgłoszenia będą przyjmowane do 20.02.2022.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.         posiadają co najmniej stopień doktora,
2.         posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
3.         biorą czynny udział w życiu naukowym.

Ponadto kandydaci muszą spełnić następujące wymagania:

4.         stopień doktora nadany przez jednostkę inną niż Uniwersytet Jagielloński oraz nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; w przypadku kobiet okres ten podlega wydłużeniu
o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko (wymóg NCN),
5.         biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (język ojczysty lub poziom C2),
6.         udokumentowana bardzo dobra znajomość języka obcego innego niż angielski,
7.         dobra znajomość języka angielskiego,
8.         znajomość obsługi pakietu MS Office; w szczególności programu Excel.

Preferowani będą kandydaci mający:

1.         dorobek naukowy w zakresie historii przekładu, przekładoznawstwa lub historii literatury,
2.         doświadczenie w realizacji projektów badawczych.

Pełna treść ogłoszenia:
https://praca.bip.uj.edu.pl/documents/145868730/149517587/Konkurs+na+stanowisko+adiunkta+bad.+Opus+Heydel.pdf/c8aff0ed-74b7-43c1-8b4b-1355950e29fd

 

Konkurs prac licencjackich

Szanowni Państwo,
12 stycznia 2022 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Polonistyki UJ ogłoszona została kolejna edycja konkursu prac licencjackich. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie napisane i obronione na Wydziale Polonistyki w poprzednim roku akademickim 2020/2021 przez autorów, którzy w bieżącym roku akademickim są studentami dowolnego kierunku studiów prowadzonego na Wydziale Polonistyki UJ lub studentami  Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Państwa Promotorów, pod których kierunkiem pisane były prace licencjackie, gorąco zachęcam do zgłaszania ich do konkursu w terminie od 12 do 31 stycznia br. Proszę skorzystać w tym celu z załączonego formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz i zgłaszaną pracę licencjacką należy przekazać Sekretarzowi Komisji konkursowej, dr. Rafałowi Milanowi. Regulamin Konkursu, skład Komisji, formularz zgłoszeniowy i harmonogram znajdują się poniżej. Autorom prac konkursowych i ich Opiekunom naukowym życzę powodzenia!

Mirosława Mycawka
Prodziekan ds. rozwoju i promocji WP UJ

 

P.T. Promotorzy prac magisterskich napisanych w roku akademickim 2020/2021

VIII EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA, POŁĄCZONEGO Z OGÓLNOPOLSKIM KONKURSEM IM. CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

P.T. PROMOTORZY PRAC MAGISTERSKICH
NAPISANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021


Uprzejmie informuję, że termin zgłoszeń konkursowych został przedłużony do dnia 10 stycznia 2022 roku.
Zgodnie z regulaminem udział w konkursie mogą wziąć prace magisterskie złożone do 30 września 2021 roku i obronione do końca października 2021 roku.
Ze względu na reżim sanitarny prace wraz z recenzjami należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adresy:
mgr Katarzyny Nęcek - katarzyna.necek@uj.edu.pl  
oraz
na konto konkursu pracemagisterskieWP@uj.edu.pl  .

 

Łączę wyrazy szacunku i najlepsze życzenia świąteczne,
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

 

 

Do pobrania >>

KSIĄŻKI Z WYKAZU WYDAWNICTW PUBLIKUJĄCYCH RECENZOWANE MONOGRAFIE NAUKOWE
na podstawie załącznika do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r.: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

ARTYKUŁY ZAMIESZCZONE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I MATERIAŁACH Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH
na podstawie załącznika do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 21 grudnia 2021 r.: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Szanowni Państwo,
 
w związku z przyznanymi Wydziałowi Polonistyki środkami wspierającymi działalność badawczą w ramach tzw. Inicjatywy Doskonałości (IDUJ) uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o fundusze, które wedle założeń programu służyć mają:

•    zwiększeniu umiędzynarodowienia i rozpoznawalności dorobku uczonych (m.in. liczby publikacji w najwyżej punktowanych czasopismach i wydawnictwach o międzynarodowym oddziaływaniu czy liczby krajowych i międzynarodowych grantów)
•    wspieraniu interdyscyplinarnych badań i współpracy z innymi jednostkami uczelni oraz współpracy z partnerami zagranicznymi i środowiskiem społecznym;
•    tworzeniu międzynarodowych grup badawczych aplikujących o granty lub współtworzących publikacje o międzynarodowym zasięgu;
•    wzmacnianiu istniejącej już współpracy międzynarodowej w zakresie badań i dydaktyki, a także włączeniu studentów w zadania o charakterze badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym i popularyzatorskim realizowane na Wydziale.  

Zakres finansowania w roku 2022 obejmuje głównie: współpracę badawczą i działalność naukową (także współpracę z otoczeniem społecznym); wyjazdy naukowe, przede wszystkim: konferencje i kwerendy, seminaria, warsztaty; publikacje w modelu Open Access (w tym tłumaczenia i korektę tłumaczeń nowych prac przeznaczonych do publikacji w renomowanych pismach i wydawnictwach); działalność naukową studentów. Finansowane mogą być te inicjatywy, które będą zgodne z przyjętymi zasadami działania IDUJ (zob. informacje na stronie: https://id.uj.edu.pl/heritage). Osoby zainteresowane pozyskaniem środków z tego źródła uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiego wniosku (w załączniku); wnioski opiniowane będą przez komisję powołaną przez dziekana. Po zrealizowaniu projektu konieczne będzie złożenie krótkiego sprawozdania i przedstawienie osiągniętych wyników.
Pierwsze posiedzenie komisji planowane jest na połowę marca, zatem prosimy o składanie wniosków w tej transzy do 15 marca. Kolejne terminy zgłoszeń będą podawane w miarę spływania Państwa wniosków.

 Zgłoszenia wraz z wypełnionym wnioskiem proszę kierować na adres dziekanatu naszego Wydziału (z którego otrzymaliście Państwo ten list).  

Łączymy wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia,

 

1. Pensum dydaktyczne może być obniżone z tytułu pełnienia następujących funkcji:
   a. rektora – możliwe całkowite zwolnienie;
   b. prorektora – możliwe całkowite zwolnienie;
   c. dziekana – do 120 godzin zniżki;
   d. prodziekana – do 60 godzin zniżki;
   e. dyrektora szkoły doktorskiej – do 60 godzin zniżki;
   f  . członka Rady Uczelni – do 60 godzin zniżki;
   g. dyrektora instytutu – do 60 godzin zniżki;
   h. zastępcy dyrektora instytutu – do 60 godzin zniżki;
   i. kierownika studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia – do 30 godzin zniżki;
 
   j. dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, dyrektora Muzeum UJ, dyrektora Ogrodu Botanicznego, dyrektora Archiwum UJ, dyrektora Jagiellońskiego Centrum Językowego, kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, dyrektora Studium Pedagogicznego UJ i dyrektora Ośrodka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych – do 60 godzin zniżki;
 
   k. członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej – możliwe całkowite lub częściowe zwolnienie;
 
   l. członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – możliwe całkowite lub częściowe zwolnienie.
 
2. Nauczyciel akademicki pełniący inną funkcję niż określona w ust. 1 (w uczelni lub poza uczelnią), jeżeli ma ona istotne znaczenie dla Uniwersytetu i wymaga znacznego nakładu pracy, może uzyskać zniżkę pensum dydaktycznego maksymalnie o 60 godzin w zależności od możliwości finansowych jednostki organizacyjnej.
 
3. Nauczyciel akademicki może uzyskać zniżkę pensum dydaktycznego, jeżeli:
 
   a. bierze udział w realizacji projektu o istotnym znaczeniu dla Uniwersytetu; zniżka pensum powinna odzwierciedlać poziom zaangażowania w realizację projektu – do 60 godzin;
 
   b. bierze udział w realizacji projektu, którego wytyczne przewidują konieczność lub możliwość obniżenia pensum; zniżka pensum nie może być większa niż określona w wytycznych projektu.
 
4. Nauczyciel akademicki korzystający z programów wsparcia dla naukowców, w tym z „Programu wsparcia dla naukowców UJ aplikujących o granty ERC”, może uzyskać zniżkę wymiaru pensum dydaktycznego. Wymiar pensum może być wówczas obniżony do wysokości 1/4 obowiązującego go pensum dydaktycznego w skali roku.
 
5. Zniżka pensum dydaktycznego przysługuje wyłącznie pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy.
 
6. Pracownikowi przysługuje zniżka pensum dydaktycznego tylko z jednego tytułu.
 
7. Zniżki pensum dydaktycznego udzielane są przez Rektora UJ na wniosek zainteresowanego, po zaopiniowaniu przez dziekana lub dyrektora/kierownika jednostki poza- i międzywydziałowej. Zniżki są udzielane wyłącznie na okres jednego roku akademickiego.
 
8. Pracownikowi, który uzyskał obniżenie pensum dydaktycznego, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za zajęcia dydaktyczne zrealizowane wyłącznie powyżej pensum podstawowego.
 
Druki do pobrania:

Wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego funkcja

Wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego projekt

Wniosek o  zmniejszenie pensum dydaktycznego - oddelegowanie

Pełnomocnik Dziekana WP UJ ds. IDUJ (programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza)i grantów naukowych:
dr hab. Paweł Bukowiec

Strona internetowa Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ

Heritage - zaproszenie do współpracy >>

  • Uprzejmie informujemy, że wszystkie sale wyładowe w naszych budynkach przy ul. Gołębiej 14, 16,18, 20,  ul. Grodzkiej 64 i Św. Anny 6, przy Rynku Gł. 8 oraz przy ul. Ingardena 3 są wyposażone w sprzęt multimedialny.

Organizacja roku akademickiego 

Komunikat w sprawie limitu osób w grupach zajęciowych