Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Erasmus+

Web Content Display Web Content Display

Erasmus+

Komunikaty

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów w ramach Programu Erasmus+, które odbędzie się w najbliższy wtorek, 17 stycznia, o godz. 18.30 w sali nr 8, Gołębia 18. 
Do zobaczenia!

dr Izabela Kraśnicka, dr Michał Koza - Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus+

 

Terminarz I rekrutacji w 2023 r.: 

16.01. – 05.02.2023 r. – składanie wniosków w systemie USOSweb 
06.02. – 19.02.2023 r. – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w systemie USOSweb
20.02. – 26.02.2023 r. – procedura odwoławcza
27.02. – 05.03.2023 r. – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w systemie USOSweb.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz kryteriów dostępne na stronie: https://erasmus.uj.edu.pl/

rekrutacja dodatkowa do programu Erasmus+

na wyjazdy w roku akademickim 2022/2023
Terminarz rekrutacji:
5–11 września 2022 – czas trwania II rekrutacji – rejestracja w systemie elektronicznym oraz przesyłanie drogą mailową dokumentów
12–18 września 2022 – posiedzenia komisji rekrutacyjnej, kwalifikacja oraz przyznanie wyjazdów
19–25 września 2022 – procedura odwoławcza, przyznawanie miejsc z puli Wydziału Polonistyki kandydatom z innych jednostek UJ

 

Rusza rekrutacja do programu Erasmus+
na wyjazdy w roku akademickim 2022/2023.

Terminarz rekrutacji:
10.01 – 30.01 – rejestracja w systemie elektronicznym oraz przesyłanie drogą mailową dokumentów dodatkowych.  
31.01 – 6.02 – posiedzenia komisji rekrutacyjnej, ustalenie list rankingowych, przyznanie stypendiów.
7.02 – 13.02 – procedura odwoławcza, przyznawanie miejsc z puli Wydziału Polonistyki kandydatom z innych jednostek UJ.
Informacje o kryteriach kwalifikacyjnych i wymaganych dokumentach znajdują się TU.

Koordynatorzy: dr Izabela Kraśnicka (izabela.krasnicka-wilk@uj.edu.pl)
                             dr Michał Koza (michal.koza@uj.edu.pl)
 
 
Harmonogram rekrutacji:
 
Terminarz rekrutacji:
5–11 września 2022 – czas trwania II rekrutacji – rejestracja w systemie elektronicznym oraz przesyłanie drogą mailową dokumentów
12–18 września 2022 – posiedzenia komisji rekrutacyjnej, kwalifikacja oraz przyznanie wyjazdów
19–25 września 2022 – procedura odwoławcza, przyznawanie miejsc z puli Wydziału Polonistyki kandydatom z innych jednostek UJ.
26 września – 2 października 2022 – ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb (student i koordynator) oraz przesłanie protokołów z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej   
   
Procedura kwalifikacji na Wydziale Polonistyki UJ
Stypendium w ramach programu Erasmus+ przyznawane jest przez komisję rekrutacyjną na podstawie złożonej przez kandydata aplikacji w systemie rekrutacji elektronicznej w USOSWeb oraz dokumentów uzupełniających, wymienionych poniżej. 
Skany wydruków dokumentów uzupełniających należy przesłać w czasie trwania rekrutacji (5-11.09) na adresy obu wydziałowych koordynatorów: izabela.krasnicka-wilk@uj.edu.pl oraz michal.koza@uj.edu.pl.
Wszystkie skany dokumentów uzupełniających (w kolejności podanej poniżej, tj. „Dokumenty wymagane podczas rekrutacji”) należy przesłać w jednym, czyli scalonym pliku pdf.
Wśród tych dokumentów muszą znaleźć się także następujące informacje: imię i nazwisko kandydata/ki, PESEL, kierunek studiów, planowany termin wyjazdu (semestr zimowy – letni – cały rok akademicki), trzy wybrane jednostki zagraniczne.  
 
Kryteria kwalifikacji
Ocena kandydatur osób ubiegających się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ obejmuje następujące aspekty: 
 
1. Cele naukowe wyjazdu (0–5 punktów) 
Cele naukowe wyjazdu stypendialnego powinny być zbieżne z programem studiów na macierzystej jednostce, poświadczone listem motywacyjnym oraz opinią pracownika naukowego: maksymalnie 5 punktów.
 
2. Stopień znajomości języka kraju, do którego składana jest aplikacja (0–3 punkty)
a) język angielski, gdy wyjazd nie dotyczy krajów anglojęzycznych: 0 punktów
b) poziom A1/2: 1 punkt 
c) poziom B1/2: 2 punkty
d) poziom C1/2: 3 punkty
 
 
3. Średnia ocen (0-3 punkty)
a) średnia 4,51–5,0: 3 punkty 
b) średnia 4,21–4,50: 2 punkty 
c) średnia 3,71–4,20: 1 punkt  
d) średnia poniżej 3,70: 0 punktów
 
 
4. Aktywność społeczna i naukowa kandydata (0–9 punktów)
a) udział w komisjach wydziałowych, kołach naukowych, samorządzie, wolontariat naukowy (0–2 pkt.)
b) udział w konferencjach krajowych i zagranicznych (0–2 pkt.)
c) nagrody i wyróżnienia naukowe (0–2 pkt.)
d) publikacje (0–3 pkt.)
 
Minimalna liczba punktów wymaganych do kwalifikacji: 4.
 
Poszczególne dokonania kandydata muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami, 
a publikacje (o objętości co najmniej 5000 znaków ze spacjami) wymienione w spisie oraz poświadczone kserokopią pierwszej strony artykułu, recenzji, tłumaczenia lub rozdziału z imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem tekstu. Publikacje w Internecie dotyczą wyłącznie serwisów naukowych i czasopism internetowych.  
 
Lista rankingowa tworzona jest na podstawie punktów przyznanych według powyższych kryteriów.  
 
Lista rezerwowa obejmuje studentów, którzy dla wszystkich wskazanych przez siebie jednostek uzyskali niższą punktację niż inni kandydaci starający się o wyjazd do tych samych uniwersytetów.  
 
Komisja przyznaje kandydatowi stypendium w jednej z trzech jednostek, które zostały przez niego wskazane w formularzu aplikacji elektronicznej, kierując się uzasadnieniem merytorycznym oraz przygotowaniem kandydata do podjęcia studiów zagranicznych
 
Procedura odwoławcza:
Termin: 19 – 25.09.2022 
Odwołanie od decyzji komisji należy zgłosić w formie pisemnej, kierując pismo do komisji rekrutacyjnej Erasmus+ Wydziału Polonistyki UJ. Pismo powinno zawierać uzasadnienie odwołania, argumenty merytoryczne przemawiające za zmianą decyzji podjętej przez komisję oraz propozycję zmiany. 
Odwołanie dotyczyć może: przyznanego terminu wyjazdu, przyznanego miejsca wyjazdu. 
Sposób złożenia odwołania: elektronicznie, na adres mailowy wydziałowych koordynatorów programu. 
 
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
 
1. List motywacyjny – składane przez system rekrutacji elektronicznej w USOSWeb. Ponadto wersję wydrukowaną należy dołączyć do dokumentacji składanej w sekretariacie WPUJ. List motywacyjny w merytoryczny sposób powinien uzasadniać chęć wyjazdu na daną uczelnię (m.in. poprzez wskazanie związku programu studiów zagranicznych z programem realizowanym na Wydziale Polonistyki lub projektami badawczymi, w których bierze udział kandydat/ka, przez odwołanie do posiadanych kompetencji, dalszych planów naukowych, sposobów wykorzystania uzyskanej wiedzy i umiejętności).
 
2. CV – składane przez system rekrutacji elektronicznej w USOSWeb oraz na adresy mailowe obu wydziałowych koordynatorów.
 
3. Świadectwa potwierdzające znajomość właściwego języka obcego (w zależności od uczelni B2 lub C1). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie,
 
4. Zaświadczenia potwierdzające działalność studencką, udział w konferencjach oraz otrzymanie nagród i wyróżnień, 
 
5. Spis publikacji oraz kserokopie pierwszej strony artykułów/recenzji/tłumaczeń/rozdziałów książek, z imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem tekstu,
 
6. Wypis średniej ocen z całego okresu studiów. W przypadku 1 roku II i III stopnia powinna to być ocena z dyplomu. Studenci 1 roku I stopnia zwolnieni są z tego obowiązku,
 
7. Opinia pracownika naukowego Wydziału Polonistyki potwierdzająca cele naukowe oraz przygotowanie kandydata/kandydatki do podjęcia studiów zagranicznych i ich związek                          z programem realizowanym na WPUJ.
 
Uwaga: skany wydruków wszystkich powyższych dokumentów należy przesłać w jednym, scalonym pliku pdf w czasie trwania rekrutacji (5.09 – 11.09) na adresy obu wydziałowych koordynatorów:  izabela.krasnicka-wilk@uj.edu.pl oraz michal.koza@uj.edu.pl.
 
Uwaga: wydrukowane dokumenty nr 1 i 2 mogą mieć inną formę edycji niż te złożone w systemie rekrutacji elektronicznej w USOSWeb, muszą jednak odpowiadać im pod względem zawartości. Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata/kę.
W bieżącej rekrutacji na Wydziale Polonistyki UJ opinia pracownika naukowego jest przesyłana drogą mailową, na adresy koordynatorów. 
 
 
Skład komisji kwalifikacyjnej: 
 
1. Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej 
 
2. Koordynator/zy programu Erasmus+,
 
3. Przedstawiciel WRSS – przewodniczący/a komisji zagranicznej. 

Koordynator programu Erasmus+ dr Izabela Kraśnicka 
izabela.krasnicka-wilk@uj.edu.pl

_____________________________

Departmental Erasmus+ Programme Coordinator, incoming students

dr Michał Koza
michal.koza@uj.edu.pl

Pliki do pobrania:

Aneks do LAS

Zestawienie przedmiotów do zastąpienia Erasmus+

Przeliczenie ocen po przyjeździe