Doskonalenie jakości kształcenia

System doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki opiera się na założeniach przyjętych w Zarządzeniu nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia. 
 
Za politykę projakościową Uniwersytetu odpowiada Stała Senacka Komisja ds. Nauczania i Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ. Na poziomie ogólnouniwersyteckim, za wdrażanie systemu zapewnienia jakości odpowiada Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia.
 
Polityka doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki opiera się na postanowieniach Uchwały nr 33/V/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2010 r. i obejmuje następujące działania:
 
1.doskonalenie kształcenia oferowanego studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego;
2.wspomaganie polityki kadrowej;
3.kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie kultury jakości;
4.motywowanie pracowników i studentów do doskonalenia jakości nauczania i uczenia się;
5.informowanie o działalności dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i osiąganych efektach kształcenia;
6.podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stworzenie trwałych podstaw do ugruntowania wysokiej pozycji UJ w skali krajowej i międzynarodowej.
 
Do zadań Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia należy:
 
a.sporządzanie raportów z oceny własnej wydziału w poszczególnych obszarach działalności dydaktycznej wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a-f uchwały Senatu UJ nr 33/V/2010 z dnia 26 maja 2010 roku, zgodnie z procedurami i harmonogramem zatwierdzonym przez prorektora UJ ds. dydaktyki i wytycznymi ustalonymi przez Uczelniany Zespół; 
b.opracowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych; 
c.inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej na wydziale oraz rekomendowanie ich Uczelnianemu Zespołowi; 
d.inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim; 
e.upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia.