Jubileusz prof. Mariana Stali

W dniu 15 10 2012 odbyło się uroczyste zebranie

zorganizowane pod patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki UJ prof. dr hab. Renaty Przybylskiej z okazji Jubileuszu prof. dr hab. Mariana Stali.

Pani Profesor Marii Podraza-Kwiatkowska wygłosiła odczyt ( o swoim uczniu)  p.t. O Marianie Stali jako historyku literatury,
zaś prof. dr hab. Paweł Próchniak przedstawił  referat ( o swoim mistrzu) O twórczości krytycznoliterackiej Mariana Stali.