Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs: Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury

Konkurs:  Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury

Ogólnopolski Konkurs

Ogólnopolski Konkurs „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury” organizowany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma na celu propagowanie szeroko pojętej humanistyki wśród młodzieży licealnej. Konkurs wymaga napisania eseju na jeden z tematów zaproponowanych przez Komisję Naukową Konkursu oraz zaprezentowania wypowiedzi ustnej na podany przez Jury temat. Ideą przyświecającą Organizatorowi jest chęć wyjścia naprzeciw poglądom, spostrzeżeniom i fascynacjom młodych ludzi, ale jednocześnie sprawdzenie, na ile swoją wiedzę są w stanie przełożyć na tekst i mowę. Konkurs ma przede wszystkim pokazać, że świat istnieje zarówno materialnie, jak i duchowo – można odnaleźć jego cząstkę w literaturze, w języku, w otaczającej nas kulturze. 

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności – do maturzystów. Przebiega w dwóch etapach. Udział w  pierwszym wymaga nadesłania eseju na jeden               z czterech zaproponowanych przez jury tematów wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz opinią osoby uczącej języka polskiego. Spośród autorów złożonych prac jury konkursu wyłoni grupę finalistów, którzy wezmą udział w etapie ustnym, sprawdzającym przygotowanie oratorskie i umiejętność formułowania argumentów. 

Regulamin Konkursu jest dostępny w zakładce REGULAMIN. Wszystkie informacje będą publikowane na bieżąco przez Organizatora. 

Pisemne prace konkursowe w postaci elektronicznej – pliku PDF (nie więcej niż 10 stron tekstu ciągłego, pisanego znormalizowaną czcionką Times New Roman, wielkość 12 z interlinią 1,5 wiersza, wyłącznie arkusze formatu A4) wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) prosimy przesyłać na adres e-mail Organizatora: konkurswpuj@uj.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie Konkursu. 

 

Organizatorzy
Organizatorem  Konkursu „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury” jest Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komisja Naukowa Konkursu: 

Dr hab. Patrycja Pałka – przewodnicząca 

Dr Katarzyna Deja – sekretarz

Członkowie:
Prof. dr hab. Kazimierz Sikora 

Dr hab. Tomasz Majkowski, prof. UJ 

Dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk, prof. UJ 
Dr hab. Kazimierz Adamczyk 
Dr hab. Dorota Siwor 
Dr hab. Wanda Świątkowska 

Dr Rafał Mazur 
Dr Kinga Siewior 

 

Regulamin

Regulamin >>

Załącznik 1 >>

Załącznik 2 >>

7. Edycja konkursu

Szanowni Państwo, 

w tym roku odbywa się już siódma edycja konkursu dla uczniów szkół średnich „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”. Konkurs daje uczestnikom możliwość wypowiedzenia się na temat aktualnych problemów dotyczących humanistyki.  

Proponujemy, aby tym razem prace dotyczyły sporów międzypokoleniowych, poprawności politycznej, roli literatury fantastycznej w naszym życiu, a także postawy artystów w obliczu konfliktów zbrojnych.  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tematami zakładce TEMATY ESEJÓW 2024. 

W tej edycji nastąpiły niewielkie zmiany regulaminowe dotyczące wymogów na poszczególnych etapach konkursu. Wymagania dostępne są w zakładce TERMINY I WYMOGI oraz w REGULAMINIE konkursu. 

Jak zwykle na laureatów czekają indeksy na Wydział Polonistyki UJ. 

Terminy i wymogi

TERMINY: 
15 marca 2024 – termin nadsyłania prac konkursowych, 

15 kwietnia 2024 – opublikowanie na stronie internetowej Organizatora listy uczestników zakwalifikowanych do finału Konkursu 

19 kwietnia 2024 – finał w Krakowie, a następnie ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród laureatom oraz wyróżnionym  

 

WYMOGI DOTYCZĄCE PRACY 

Od autorów prac oczekujemy samodzielności i oryginalności w ujęciu tematów oraz dojrzałości stylu i przestrzegania reguł poprawności językowej. Objętość prac nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5 wiersza. W żaden inny sposób nie chcemy ograniczyć inwencji uczestników konkursu. 

Pracę należy opatrzyć pełnym opisem bibliograficznym wraz z osobną dołączoną bibliografią, w której powinny być zawarte wszystkie publikacje wykorzystane do napisania eseju. 
Prace nie mogą brać jednocześnie udziału w innych konkursach. 

 

WYMOGI DOTYCZĄCE WYPOWIEDZI USTNEJ 

Czas na przygotowanie – 1h. 

Wystąpienie uczestnika powinno trwać 5–10 minut. 

Jury zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia krótkiej rozmowy dotyczącej wypowiedzi uczestnika. 

Tematy esejów 2024

1. „Dalej bryło z posad świata” – o co dziś kłócą się młodzi ze starymi? 
2. Język włączający a poprawność polityczna 
3. Literatura fantastyczna a rzeczywistość, czyli czy fantastyka może nas czegoś nauczyć o świecie, w którym żyjemy?  
4. Sztuka i artyści wobec wojny 

 

Kontakt
adres e-mail: konkurswpuj@uj.edu.pl

Finał 2024
Szanowni Państwo, 
mam ogromną przyjemność zakomunikować, iż Państwa prace, nadesłane na konkurs „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”, organizowany przez Wydział Polonistyki UJ zostały zakwalifikowane do finału tegoż. W imieniu jury zapraszam Państwa serdecznie do wzięcia udziału w części finałowej, to jest ustnej prezentacji przed komisją konkursową w piątek, 19 kwietnia 2024 roku.
 
Finał odbędzie się na Wydziale Polonistyki UJ, przy ulicy Gołębiej 18 w Krakowie (zbiórka na dziedzińcu o godz. 9.30). 
 
Prezentacje ustne będą oceniane przez Jury według następujących kryteriów:
1) Treść́, spójność́ wywodu i zgodność́ z tematem (maks. 10 pkt),
2) Nowatorstwo w ujęciu tematu i wiedza (maks. 10 pkt),
3) Argumentacja, środki retoryczne, styl wypowiedzi (maks. 10 pkt).
 
Gratuluję!
 
dr hab. Patrycja Pałka
przewodnicząca komisji konkursowej
 
Lista laureatów 2024 (w kolejności od najwyższej liczby punktów):
1. Eliza Borowska
2. Magdalena Mirowska
3. Mateusz Onyszko
4. Nina Katka
5. Marie Mojeścik
6. Zofia Brzezińska
7. Piotr Lizak
8. Stella Wojtaszek
9. Anna Dejwor
10. Julia Kaźmirek
11. Katarzyna Dyrcz
12. Mariia Kandaurova
13. Zuzanna Pazio
14. Julia Dąbroś
15. Karolina Małyszek
16. Kacper Piczóra
17. Anna Smaza
18. Małgorzata Szmigielska