Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Nowe zasady wnioskowania o obniżenie pensum dydaktycznego

Zgodnie z Komunikatem nr 14 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej od 16 sierpnia 2023 r. Treść komunikatu >> wnioski o obniżenie pensum dydaktycznego powinny być składane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Portal Informacyjny UJ

Link do Portalu Informacyjnego zamieszczony jest na stronie głównej Wydziału Polonistyki w zakładce „na skróty” oraz pod adresem https://pi.uj.edu.pl

Do pobrania: Schemat >>

1. Pensum dydaktyczne może być obniżone z tytułu pełnienia następujących funkcji:
   a. rektora – możliwe całkowite zwolnienie;
   b. prorektora – możliwe całkowite zwolnienie;
   c. dziekana – do 120 godzin zniżki;
   d. prodziekana – do 60 godzin zniżki;
   e. dyrektora szkoły doktorskiej – do 60 godzin zniżki;
   f  . członka Rady Uczelni – do 60 godzin zniżki;
   g. dyrektora instytutu – do 60 godzin zniżki;
   h. zastępcy dyrektora instytutu – do 60 godzin zniżki;
   i. kierownika studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia – do 30 godzin zniżki;
 
   j. dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, dyrektora Muzeum UJ, dyrektora Ogrodu Botanicznego, dyrektora Archiwum UJ, dyrektora Jagiellońskiego Centrum Językowego, kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, dyrektora Studium Pedagogicznego UJ i dyrektora Ośrodka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych – do 60 godzin zniżki;
 
   k. członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej – możliwe całkowite lub częściowe zwolnienie;
 
   l. członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – możliwe całkowite lub częściowe zwolnienie.
 
2. Nauczyciel akademicki pełniący inną funkcję niż określona w ust. 1 (w uczelni lub poza uczelnią), jeżeli ma ona istotne znaczenie dla Uniwersytetu i wymaga znacznego nakładu pracy, może uzyskać zniżkę pensum dydaktycznego maksymalnie o 60 godzin w zależności od możliwości finansowych jednostki organizacyjnej.
 
3. Nauczyciel akademicki może uzyskać zniżkę pensum dydaktycznego, jeżeli:
 
   a. bierze udział w realizacji projektu o istotnym znaczeniu dla Uniwersytetu; zniżka pensum powinna odzwierciedlać poziom zaangażowania w realizację projektu – do 60 godzin;
 
   b. bierze udział w realizacji projektu, którego wytyczne przewidują konieczność lub możliwość obniżenia pensum; zniżka pensum nie może być większa niż określona w wytycznych projektu.
 
4. Nauczyciel akademicki korzystający z programów wsparcia dla naukowców, w tym z „Programu wsparcia dla naukowców UJ aplikujących o granty ERC”, może uzyskać zniżkę wymiaru pensum dydaktycznego. Wymiar pensum może być wówczas obniżony do wysokości 1/4 obowiązującego go pensum dydaktycznego w skali roku.
 
5. Zniżka pensum dydaktycznego przysługuje wyłącznie pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy.
 
6. Pracownikowi przysługuje zniżka pensum dydaktycznego tylko z jednego tytułu.
 
7. Zniżki pensum dydaktycznego udzielane są przez Rektora UJ na wniosek zainteresowanego, po zaopiniowaniu przez dziekana lub dyrektora/kierownika jednostki poza- i międzywydziałowej. Zniżki są udzielane wyłącznie na okres jednego roku akademickiego.
 
8. Pracownikowi, który uzyskał obniżenie pensum dydaktycznego, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za zajęcia dydaktyczne zrealizowane wyłącznie powyżej pensum podstawowego.

Formularz sprawozdania z wykorzystania środków IDUJ >>

Arkusz samooceny za rok 2022 - do pobrania >>  

KSIĄŻKI Z WYKAZU WYDAWNICTW PUBLIKUJĄCYCH RECENZOWANE MONOGRAFIE NAUKOWE

na podstawie załącznika do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r.: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

ARTYKUŁY ZAMIESZCZONE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I MATERIAŁACH Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH
na podstawie załącznika do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 21 grudnia 2021 r.: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Pełnomocnik Dziekana WP UJ ds. IDUJ (programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza) i grantów naukowych: dr hab. Paweł Bukowiec, prof. UJ

Strona internetowa Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ

Heritage - zaproszenie do współpracy >>

Kalendarz akademicki: https://studiuje.uj.edu.pl/kalendarz-akademicki

Uprzejmie informujemy, że wszystkie sale wykładowe w naszych budynkach przy ul. Gołębiej 14, 16, 18, 20, ul. Grodzkiej 64 i ul. Św. Anny 6, przy Rynku Głównym 8 oraz przy ul. Ingardena 3 są wyposażone w sprzęt multimedialny.

Komunikat w sprawie limitu osób w grupach zajęciowych