Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość kształcenia

Raport samooceny - Język polski w komunikacji społecznej 2022

Polityka doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki kształtowana jest w oparciu o postanowienia Uchwały nr 38/III/2017 Senatu Uniwersytetu  Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku. Wydziałowy System Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Polonistyki jest częścią Uczelnianego System Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego i służy realizacji następujących zadań:
1) doskonalenie oferty dydaktycznej Wydziału Polonistyki oraz programów kształcenia z uwzględnieniem potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;
2) wspomaganie polityki kadrowej i dbałość o rozwój kadry;
3) motywowanie pracowników i studentów do doskonalenia jakości nauczania i uczenia się;
4) promowanie zachowań projakościowych i dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia;
5) prowadzenie projakościowej polityki rekrutacyjnej;
6) informowanie o ofercie dydaktycznej i działaniach projakościowych;
7) odnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Wydziału Polonistyki oraz stworzenie trwałych podstaw do ugruntowania wysokiej pozycji Wydziału Polonistyki oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w skali krajowej i międzynarodowej.
Nadzór nad Wydziałowym Systemem Doskonalenia Jakości Kształcenia sprawuje Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. Dydaktycznych.