Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory 2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że kadencja rad dyscyplin wybranych zgodnie z § 237 Statutu UJ kończy się r. 30 września 2022 r. W związku z tym Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła 9 maja 2022 roku uchwałę nr 15, która określa szczegółową organizację czynności wyborczych w wyborach członków rad dyscyplin na kadencję 2022-2025 w zakresie nieuregulowanym w Statucie UJ.  
W związku z powyższym, do dnia 31 maja 2022 r. dziekani wydziałów przekazują listy kandydatów na członków rad dyscyplin przewodniczącym właściwych wydziałowych komisji wyborczych. W celu przygotowania list kandydatów zwracam się do Państwa jako osób posiadających bierne prawo wyborcze o informację, czy zamierzają Państwo kandydować w wyborach do rad dyscyplin, które Państwo reprezentują. W celu wyrażenia woli kandydowania proszę o złożenie do 27 maja w Dziekanacie Wydziału Polonistyki (p. 48):
1.    oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
2.    oświadczenia kandydata o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym;
Równocześnie do 27 maja kandydaci są zobowiązani złożyć w Biurze Rektora UJ oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), zwane dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, albo informacja złożona przez kandydata, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, zwana dalej „informacją lustracyjną”, przy czym obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego/informacji lustracyjnej dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. (w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą składanego dokumentu).
 
Przypominam, że członkiem rady dyscypliny może być profesor lub profesor uczelni, który spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), oraz dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy i zadeklarował przynależność do danej dyscypliny w co najmniej 75%.

Szczegółowe informacje o wyborach, otrzymają Państwo od Wydziałowych Komisji Wyborczych.

 

 Z wyrazami szacunku,

dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ

 

Pliki do pobrania
docx
Informacja lustracyjna
docx
Oświadczenie lustracyjne
docx
Oświadczenie kandydata na członka rady dyscypliny
docx
Zgoda na kandydowanie