Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

 

 

 

NCN Opus Stulecie przekładu

W związku z realizacją przez Centrum Badań Przekładoznawczych grantu NCN Opus Stulecie przekładu. Tłumacze i ich twórczość w literaturze polskiej po 1918 roku(kierownik projektu) ogłoszono konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych (post-doc). Zgłoszenia będą przyjmowane do 20.02.2022.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.         posiadają co najmniej stopień doktora,
2.         posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
3.         biorą czynny udział w życiu naukowym.

Ponadto kandydaci muszą spełnić następujące wymagania:

4.         stopień doktora nadany przez jednostkę inną niż Uniwersytet Jagielloński oraz nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; w przypadku kobiet okres ten podlega wydłużeniu
o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko (wymóg NCN),
5.         biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (język ojczysty lub poziom C2),
6.         udokumentowana bardzo dobra znajomość języka obcego innego niż angielski,
7.         dobra znajomość języka angielskiego,
8.         znajomość obsługi pakietu MS Office; w szczególności programu Excel.

Preferowani będą kandydaci mający:

1.         dorobek naukowy w zakresie historii przekładu, przekładoznawstwa lub historii literatury,
2.         doświadczenie w realizacji projektów badawczych.

Pełna treść ogłoszenia:
https://praca.bip.uj.edu.pl/documents/145868730/149517587/Konkurs+na+stanowisko+adiunkta+bad.+Opus+Heydel.pdf/c8aff0ed-74b7-43c1-8b4b-1355950e29fd

 

Konkurs prac licencjackich

Szanowni Państwo,
12 stycznia 2022 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Polonistyki UJ ogłoszona została kolejna edycja konkursu prac licencjackich. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie napisane i obronione na Wydziale Polonistyki w poprzednim roku akademickim 2020/2021 przez autorów, którzy w bieżącym roku akademickim są studentami dowolnego kierunku studiów prowadzonego na Wydziale Polonistyki UJ lub studentami  Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Państwa Promotorów, pod których kierunkiem pisane były prace licencjackie, gorąco zachęcam do zgłaszania ich do konkursu w terminie od 12 do 31 stycznia br. Proszę skorzystać w tym celu z załączonego formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz i zgłaszaną pracę licencjacką należy przekazać Sekretarzowi Komisji konkursowej, dr. Rafałowi Milanowi. Regulamin Konkursu, skład Komisji, formularz zgłoszeniowy i harmonogram znajdują się poniżej. Autorom prac konkursowych i ich Opiekunom naukowym życzę powodzenia!

Mirosława Mycawka
Prodziekan ds. rozwoju i promocji WP UJ

 

P.T. Promotorzy prac magisterskich napisanych w roku akademickim 2020/2021

VIII EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA, POŁĄCZONEGO Z OGÓLNOPOLSKIM KONKURSEM IM. CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

P.T. PROMOTORZY PRAC MAGISTERSKICH
NAPISANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021


Uprzejmie informuję, że termin zgłoszeń konkursowych został przedłużony do dnia 10 stycznia 2022 roku.
Zgodnie z regulaminem udział w konkursie mogą wziąć prace magisterskie złożone do 30 września 2021 roku i obronione do końca października 2021 roku.
Ze względu na reżim sanitarny prace wraz z recenzjami należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adresy:
mgr Katarzyny Nęcek - katarzyna.necek@uj.edu.pl  
oraz
na konto konkursu pracemagisterskieWP@uj.edu.pl  .

 

Łączę wyrazy szacunku i najlepsze życzenia świąteczne,
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

 

 

1. Pensum dydaktyczne może być obniżone z tytułu pełnienia następujących funkcji:
   a. rektora – możliwe całkowite zwolnienie;
   b. prorektora – możliwe całkowite zwolnienie;
   c. dziekana – do 120 godzin zniżki;
   d. prodziekana – do 60 godzin zniżki;
   e. dyrektora szkoły doktorskiej – do 60 godzin zniżki;
   f  . członka Rady Uczelni – do 60 godzin zniżki;
   g. dyrektora instytutu – do 60 godzin zniżki;
   h. zastępcy dyrektora instytutu – do 60 godzin zniżki;
   i. kierownika studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia – do 30 godzin zniżki;
 
   j. dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, dyrektora Muzeum UJ, dyrektora Ogrodu Botanicznego, dyrektora Archiwum UJ, dyrektora Jagiellońskiego Centrum Językowego, kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, dyrektora Studium Pedagogicznego UJ i dyrektora Ośrodka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych – do 60 godzin zniżki;
 
   k. członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej – możliwe całkowite lub częściowe zwolnienie;
 
   l. członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – możliwe całkowite lub częściowe zwolnienie.
 
2. Nauczyciel akademicki pełniący inną funkcję niż określona w ust. 1 (w uczelni lub poza uczelnią), jeżeli ma ona istotne znaczenie dla Uniwersytetu i wymaga znacznego nakładu pracy, może uzyskać zniżkę pensum dydaktycznego maksymalnie o 60 godzin w zależności od możliwości finansowych jednostki organizacyjnej.
 
3. Nauczyciel akademicki może uzyskać zniżkę pensum dydaktycznego, jeżeli:
 
   a. bierze udział w realizacji projektu o istotnym znaczeniu dla Uniwersytetu; zniżka pensum powinna odzwierciedlać poziom zaangażowania w realizację projektu – do 60 godzin;
 
   b. bierze udział w realizacji projektu, którego wytyczne przewidują konieczność lub możliwość obniżenia pensum; zniżka pensum nie może być większa niż określona w wytycznych projektu.
 
4. Nauczyciel akademicki korzystający z programów wsparcia dla naukowców, w tym z „Programu wsparcia dla naukowców UJ aplikujących o granty ERC”, może uzyskać zniżkę wymiaru pensum dydaktycznego. Wymiar pensum może być wówczas obniżony do wysokości 1/4 obowiązującego go pensum dydaktycznego w skali roku.
 
5. Zniżka pensum dydaktycznego przysługuje wyłącznie pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy.
 
6. Pracownikowi przysługuje zniżka pensum dydaktycznego tylko z jednego tytułu.
 
7. Zniżki pensum dydaktycznego udzielane są przez Rektora UJ na wniosek zainteresowanego, po zaopiniowaniu przez dziekana lub dyrektora/kierownika jednostki poza- i międzywydziałowej. Zniżki są udzielane wyłącznie na okres jednego roku akademickiego.
 
8. Pracownikowi, który uzyskał obniżenie pensum dydaktycznego, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za zajęcia dydaktyczne zrealizowane wyłącznie powyżej pensum podstawowego.
 
Druki do pobrania:

Wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego funkcja

Wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego projekt

Wniosek o  zmniejszenie pensum dydaktycznego - oddelegowanie

Arkusz samooceny

KSIĄŻKI Z WYKAZU WYDAWNICTW PUBLIKUJĄCYCH RECENZOWANE MONOGRAFIE NAUKOWE (na podstawie załącznika do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 września 2020 r.)
PLIK DO POBRANIA POD ADRESEM >>

ARTYKUŁY ZAMIESZCZONE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I MATERIAŁACH Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH (na podstawie załącznika do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 18 lutego 2021 r.)
PLIK DO POBRANIA POD ADRESEM >>

Pełnomocnik Dziekana WP UJ ds. IDUJ (programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza)i grantów naukowych:
dr hab. Paweł Bukowiec

Strona internetowa Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ

Heritage - zaproszenie do współpracy >>

  • Uprzejmie informujemy, że wszystkie sale wyładowe w naszych budynkach przy ul. Gołębiej 14, 16,18, 20,  ul. Grodzkiej 64 i Św. Anny 6, przy Rynku Gł. 8 oraz przy ul. Ingardena 3 są wyposażone w sprzęt multimedialny.

Organizacja roku akademickiego 

Komunikat w sprawie limitu osób w grupach zajęciowych