Studia doktoranckie

Komunikaty

PENSUM

Doktoranci prowadzący zajęcia w roku akademickim 2017/2018  
W związku z rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2017/2018, bardzo proszę zgłosić się do Dziekanatu WPL (pok.48) w celu podpisania przydziału zajęć dydaktycznych.
Karta przydziału zostanie wygenerowana automatycznie przez pracownika Dziekanatu Wydziału Polonistyki z systemu USOS.    
      
Termin: 30.11.2017 r.      

________________________________________________________________________________________

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Monografie

Do 11 kwietnia 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

- wysoki poziom naukowy,

- odkrywczość założeń i waga wyników,

- oryginalność ujęcia,

- integralność tematyki i formy,

- interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej. 

Strona konkursu >>

_____________________________________________________________________

Konkurs na stanowisko asystenta-stypendysty w grancie NPRH

_____________________________________________________________________

Rozliczenie zajęć dydaktycznych >>

_____________________________________________________________________

Weryfikacja i uzupełnienie sylabusów przedmiotowych

_____________________________________________________________________

II edycja Konkursu dla Młodych Naukowców 2017

Konkurs o dofinansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.

Szanowni Państwo, 
ponowny nabór do konkursu prowadzony będzie od 23-31.10.2017 w pok. 46B. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uprzednie rozliczenie otrzymanej dotacji oraz złożenie sprawozdania z dotychczas uzyskanego dofinansowania dla młodych naukowców (sprawozdanie elektroniczne i w wersji z wymaganymi podpisami).

Regulamin ; Formularz;

_____________________________________________________________________

 

Program studiów

Pomoc materialna

Drodzy Doktoranci!

 

Zapraszamy po odbiór decyzji

dotyczących przyznania stypendium socjalnego i specjalnego, dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego  oraz  zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych-pozytywne.


Decyzje można odbierać w pok. nr 1 przy Gołębiej 18 w godzinach urzędowania.
 

Uwaga: Odbiór decyzji jest warunkiem wypłaty stypendium

__________________________________________________________________________

 

Stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

    wnioskiformularz;  kryteria

  • Wnioski o stypendium doktoranckie

Uchwała nr 5/IX/2016/2017 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o  sypendium doktoranckie.

Kryteria oceny 2016/2017 

      regulamin,  wniosek,  formularz
  • Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UJ

Uchwała nr 5/IX/2016/2017 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o zwiększone sypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Kryteria oceny 2016/2017

   regulaminwniosek,  formularz

 

   Informacje

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018.  Na Wydziale Polonistyki UJ wnioski należy złożyć do dnia  11.09.2017.

Akademiki

 

Komunikaty

KONKURS IM. INKI BRODZKIEJ-WALD

Informacje;  Regulamin;  Wzór wniosku;

____________________________________________________________________________

Przypominamy o konieczności dołączania stosownej dokumentacji (zwłaszcza opinii promotora) do wniosków wyjazdowych przedkładanych do podpisu pani Dziekan

____________________________________________________________________________

STRONA TYTUŁOWA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ   

____________________________________________________________________________

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ informuje, że każdy student oraz doktorant jest zobowiązany do zwrotu książek wypożyczonych w Bibliotece Wydziału. Wśród dokumentów złożonych przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej wymagane jest zaświadczenie potwierdzające zwrot książek, które pozostanie w aktach studenta. Osoby, które zrezygnują za studiów lub zostaną skreślone z listy studentów, nie otrzymają dokumentów, jeśli nie przedstawią stosownego zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek do Biblioteki.