Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość kształcenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ – prodziekan  ds. dydaktycznych 
Dr hab. Małgorzata Sokalska – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia 
Prof. dr hab. Roman Dąbrowski – pełnomocnik dziekana ds. ewaluacji 

Kierownicy kierunków studiów: 
Dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ
Dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ  
Dr Jakub Czernik 
Prof. dr hab. Janusz Gruchała
Dr hab. Magdalena Heydel, prof. UJ
Dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ 
Dr hab. Marcin Kościelniak 
Dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ
Dr hab. Tomasz Kunz  
Mgr Joanna Machowska 
Dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ 
Dr hab. Elżbieta Rybicka, prof. UJ
Dr hab. Wiesław Stefańczyk, prof. UJ 
Dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ
 
Przedstawiciele studentów:
Anna Dołba  
Maciej Wcisło  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doskonalenie jakości kształcenia

 1. Polityka doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki kształtowana jest w oparciu o postanowienia Uchwały nr 38/III/2017 Senatu Uniwersytetu  Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku.
 2. Celem funkcjonowania Wydziałowego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział.
 3. Wydziałowy System Doskonalenia Jakości Kształcenia realizuje w szczególności następujące zadania:
  1. Doskonalenie oferty dydaktycznej oraz programów kształcenia z uwzględnieniem potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;
  2. Wspomaganie polityki kadrowej i dbałość o rozwój kadry;
  3. Kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie kultury jakości;
  4. Motywowanie pracowników i studentów do doskonalenia jakości nauczania i uczenia się;
  5. Prowadzenie projakościowej polityki rekrutacyjnej;
  6. Informowanie o ofercie dydaktycznej i działaniach projakościowych;
  7. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Wydziału oraz stworzenie trwałych podstaw do ugruntowania wysokiej pozycji Wydziału oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w skali krajowej i międzynarodowej.
 4. Zadania Wydziałowego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia realizowane są w szczególności poprzez następujące metody:
  1. Promocję dobrych praktyk;
  2. Organizację działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  3. Optymalizację procesów mających na celu doskonalenie jakości kształcenia;
  4. Gromadzenie, analizę i raportowanie danych na potrzeby realizacji zadań systemu.
 5. Za organizację działań Wydziałowego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia odpowiedzialni są:
  1. Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. dydaktycznych;
  2. Powołani przez Dziekana Wydziału Polonistyki pełnomocnicy;
  3. Członkowie Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia;
  4. Członkowie Kierunkowych Zespołów Doskonalenia Jakości Kształcenia.
 6. Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. dydaktycznych sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem WSDJK.
 7. Dziekan Wydziału Polonistyki ma prawo powołać pełnomocników, do których zadań należy w szczególności inicjowanie, konsultowanie i koordynowanie działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki.
 8. Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia powoływany jest na wniosek prodziekana ds. dydaktycznych przez Radę Wydziału. W jego skład wchodzą: prodziekan ds. dydaktycznych, pełnomocnicy dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia, co najmniej po jednym przedstawicielu każdego zespołu kierunkowego oraz wskazani przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WPUJ przedstawiciele studentów studiów I, II i III stopnia (co najmniej jedna osoba reprezentująca każdy stopień studiów).
  1. W skład Zespołu można powołać dodatkowe osoby, a w zebraniach Zespołu mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani podejmowaną tematyką;
  2. W uzasadnionych przypadkach członek Zespołu może upoważnić inną osobę do pełnienia obowiązków i uczestniczenia w pracach Zespołu. Czasowe zastępstwo w składzie Zespołu, tj. trwające nie dłużej niż jeden semestr, nie wymaga decyzji Rady Wydziału;
  3. Harmonogram i częstotliwość spotkań, zwoływanych przez prodziekana ds. dydaktycznych lub jego pełnomocników, jest dostosowywany do potrzeb
  4. Do zadań Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia należy w szczególności:
   1. Inicjowanie i upowszechnianie działań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki;
   2. Informowanie i upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia;
   3. Opracowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych dotyczących jakości kształcenia;
   4. Konsultowanie procedur i dokumentacji związanej z wewnętrznym systemem doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki;
   5. monitorowanie wyników ankiet studenckich.
 9. Kierunkowe Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia powoływane są na wniosek kierownika kierunku przez Radę Wydziału. W ich skład wchodzą: co najmniej jeden przedstawiciel pracowników naukowych należących do minimum kadrowego danego kierunku, przedstawiciele studentów kierunku (co najmniej po jednej osobie reprezentującej studia I i II stopnia), co najmniej jeden przedstawiciel pracodawców związanych z dziedziną, w której prowadzone jest kształcenie w ramach danego kierunku.
  1. W skład Zespołu można powołać dodatkowe osoby, a w zebraniach Zespołu mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani podejmowaną tematyką;
  2. W uzasadnionych przypadkach członek Zespołu może upoważnić inną osobę do pełnienia obowiązków i uczestniczenia w pracach Zespołu. Czasowe zastępstwo w składzie Zespołu, tj. trwające nie dłużej niż jeden semestr, nie wymaga decyzji Rady Wydziału;
  3. Do zadań Kierunkowych Zespołów Doskonalenia Jakości Kształcenia należy w szczególności:
   1. Inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej na danym kierunku oraz rekomendowanie ich Zespołowi Wydziałowemu;
   2. Organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim w obrębie poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki;
   3. Upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na danym kierunku;
   4. Opracowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych, związanych z jakością kształcenia dla danego kierunku;
   5. Gromadzenie  analiza i raportowanie danych dotyczących realizacji działań dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na danym kierunku.