Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wydawnictwa

Web Content Display Web Content Display

Inicjatywa Doskonałości

W związku z przyznanymi Wydziałowi Polonistyki środkami wspierającymi działalność badawczą w ramach tzw. Inicjatywy Doskonałości (IDUJ) uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o fundusze, które wedle założeń programu służyć mają:
•    zwiększeniu umiędzynarodowienia i rozpoznawalności dorobku uczonych (m.in. liczby publikacji w najwyżej punktowanych czasopismach i wydawnictwach o międzynarodowym oddziaływaniu czy liczby krajowych i międzynarodowych grantów)
•    wspieraniu interdyscyplinarnych badań i współpracy z innymi jednostkami uczelni oraz współpracy z partnerami zagranicznymi i środowiskiem społecznym;
•    tworzeniu międzynarodowych grup badawczych aplikujących o granty lub współtworzących publikacje o międzynarodowym zasięgu;
•    wzmacnianiu istniejącej już współpracy międzynarodowej w zakresie badań i dydaktyki, a także włączeniu studentów w zadania o charakterze badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym i popularyzatorskim realizowane na Wydziale.  
Zakres finansowania w roku 2022 obejmuje głównie: współpracę badawczą i działalność naukową (także współpracę z otoczeniem społecznym); wyjazdy naukowe, przede wszystkim: konferencje i kwerendy, seminaria, warsztaty; publikacje w modelu Open Access (w tym tłumaczenia i korektę tłumaczeń nowych prac przeznaczonych do publikacji w renomowanych pismach i wydawnictwach); działalność naukową studentów. Finansowane mogą być te inicjatywy, które będą zgodne z przyjętymi zasadami działania IDUJ (zob. informacje na stronie: https://id.uj.edu.pl/heritage).
Osoby zainteresowane pozyskaniem środków z tego źródła uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiego wniosku według wzoru zamieszczonego poniżej; wnioski opiniowane będą przez komisję powołaną przez dziekana. Posiedzenia komisji odbywają się raz w miesiącu, wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Po zrealizowaniu projektu konieczne będzie złożenie krótkiego sprawozdania i przedstawienie osiągniętych wyników.
Zgłoszenia wraz z wypełnionym wnioskiem należy kierować na adres: malgorzata.trebusiewicz@uj.edu.pl

WNIOSEK