Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia:

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia powoływany jest pod nadzorem Dziekana. Działania Zespołu koordynuje Pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia. Czynności związane z oceną jakości kształcenia podejmuje Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia, odpowiedzialny za gromadzenie danych oraz sporządzanie raportów z bieżącej oceny dla władz Wydziału. W skład Zespołu, obok nauczycieli akademickich, wchodzą również przedstawiciele pracowników administracji, studentów i doktorantów.

Skład Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Polonistyki:

 • Dr hab. Jarosław Fazan – prodziekan Wydziału Polonistyki
 • Prof. dr hab. Grzegorz Niziołek 
 • Dr hab. Roman Dąbrowski – pełnomocnik dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • Dr hab. Iwona Janowska
 • Dr hab. Olga Płaszczewska
 • Dr Elżbieta Rybicka
 • Dr Klaudia Socha
 • Dr Małgorzata Sokalska – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia i krajowych ram kwalifikacji
 • Dr Tomasz Kunz
 • Mgr Dorota Chmielnicka - przedstawiciel administracji
 • Mgr Maciej Jakubowiak – przedstawiciel doktorantów
 • Roksana Kidawa 
 • Piotr Konecki