Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie

.

Komunikaty

Uwaga!!! Doktoranci prowadzący zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019.

W związku z zakończeniem zajęć w roku akademickim 2018/2019, bardzo proszę zgłosić się do Dziekanatu WPL (pok.48) w celu podpisania rozliczenia zajęć dydaktycznych. Karta rozliczenia zająć zostanie wygenerowana automatycznie przez pracownika Wydziału Polonistyki z systemu USOS.  W terminie do 5 lipca.2019 r.

Konkurs dla wybitnych młodych naukowców

Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło tegoroczny konkurs o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Z komunikatem w tej sprawie można zapoznać się na stronie Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów:
https://cawp.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_R0TbKdkyQWyF/102715934/142693635
lub na stronie MNiSZW
 https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

Wnioski o poprowadzenie warsztatów

Uprzejmie informujemy, że do 31 maja 2019 r.
przyjmowane będą w dziekanacie (p. 48)
wnioski* doktorantów, którzy chcieliby
w i semestrze roku akademickiego 2019/2020 poprowadzić
30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

 

30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że do 31 grudnia 2018 r.
Przyjmowane będą w dziekanacie (p. 48)
wnioski* doktorantów, którzy chcieliby
w II semestrze roku akademickim 2018/2019 poprowadzić
30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Przydział zajęć dydaktycznych

Doktorantów,
którzy prowadzą zajęcia w roku akademickim 2018/2019, proszę o zgłoszenie się do Dziekanatu Wydziału Polonistyki UJ ( pok. 48.) do dnia 10 grudnia br. w celu podpisania przydziału zajęć dydaktycznych.

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

Od 20 lipca 2018 roku od godz. 15.00  do 10 września 2018 roku do godz. 15.00  trwa  składanie drogą elektroniczną wniosków  do Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme - interdyscyplinarnego, 2-letniego programu kształcenia w języku angielskim, skierowanego do wszystkich doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Obejmuje on wsparcie finansowe uczestników w postaci stypendium i dofinansowania wyjazdów naukowych.
 
Informacje o samych studiach, kursach, harmonogramie i procedurach naboru dostępne są na  internetowej stronie Jagiellonian Interdisciplinary PHD Programme:
http://www.phdp.uj.edu.pl. ; http://www.phdp.uj.edu.pl/procedura-naboru

Wnioski doktorantów

Uprzejmie informujemy, że do 30 maja  2018 r. Przyjmowane będą w dziekanacie (p. 48) 
Wnioski* doktorantów, którzy chcieliby w I semestrze roku akademickim 2018/2019 poprowadzić 
30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Monografie

Do 11 kwietnia 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

  • wysoki poziom naukowy,
  • odkrywczość założeń i waga wyników,
  • oryginalność ujęcia,
  • integralność tematyki i formy,
  • interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej. 

Strona konkursu >>

Konkurs na stanowisko asystenta-stypendysty w grancie NPRH

Rozliczenie zajęć dydaktycznych >>

Weryfikacja i uzupełnienie sylabusów przedmiotowych

Program studiów

Pomoc materialna

      Pomoc materialna dla doktorantów 

Stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

 wnioskiformularz;  kryteria,

Wnioski o stypendium doktoranckie

Na rok akademicki 2019/2020 wnioski stypendialne będą oceniane według zasad obowiązujących 1 października 2018 roku, czyli w dniu rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019. Dotyczy to oceny monografii oraz artykułów publikowanych w czasopismach i monografiach zbiorowych.

Kryteria 2018 / 2019

regulamin,   formularz

Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UJ

 

Na rok akademicki 2019/2020 wnioski stypendialne będą oceniane według zasad obowiązujących 1 października 2018 roku, czyli w dniu rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019. Dotyczy to oceny monografii oraz artykułów publikowanych w czasopismach i monografiach zbiorowych.

Kryteria 2018 / 2019

regulamin,  formularz

Informacje

Akademiki

 

Komunikaty

KONKURS IM. INKI BRODZKIEJ-WALD

Przypominamy o konieczności dołączania stosownej dokumentacji (zwłaszcza opinii promotora) do wniosków wyjazdowych przedkładanych do podpisu pani Dziekan

STRONA TYTUŁOWA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ   

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ informuje, że każdy student oraz doktorant jest zobowiązany do zwrotu książek wypożyczonych w Bibliotece Wydziału. Wśród dokumentów złożonych przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej wymagane jest zaświadczenie potwierdzające zwrot książek, które pozostanie w aktach studenta. Osoby, które zrezygnują za studiów lub zostaną skreślone z listy studentów, nie otrzymają dokumentów, jeśli nie przedstawią stosownego zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek do Biblioteki.