Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie

Komunikaty

30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że do 31 grudnia 2018 r.
Przyjmowane będą w dziekanacie (p. 48)
wnioski* doktorantów, którzy chcieliby
w II semestrze roku akademickim 2018/2019 poprowadzić
30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Przydział zajęć dydaktycznych

Doktorantów,
którzy prowadzą zajęcia w roku akademickim 2018/2019, proszę o zgłoszenie się do Dziekanatu Wydziału Polonistyki UJ ( pok. 48.) do dnia 10 grudnia br. w celu podpisania przydziału zajęć dydaktycznych.

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

Od 20 lipca 2018 roku od godz. 15.00  do 10 września 2018 roku do godz. 15.00  trwa  składanie drogą elektroniczną wniosków  do Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme - interdyscyplinarnego, 2-letniego programu kształcenia w języku angielskim, skierowanego do wszystkich doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Obejmuje on wsparcie finansowe uczestników w postaci stypendium i dofinansowania wyjazdów naukowych.
 
Informacje o samych studiach, kursach, harmonogramie i procedurach naboru dostępne są na  internetowej stronie Jagiellonian Interdisciplinary PHD Programme:
http://www.phdp.uj.edu.pl. ; http://www.phdp.uj.edu.pl/procedura-naboru

Wnioski doktorantów

Uprzejmie informujemy, że do 30 maja  2018 r. Przyjmowane będą w dziekanacie (p. 48) 
Wnioski* doktorantów, którzy chcieliby w I semestrze roku akademickim 2018/2019 poprowadzić 
30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Monografie

Do 11 kwietnia 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

  • wysoki poziom naukowy,
  • odkrywczość założeń i waga wyników,
  • oryginalność ujęcia,
  • integralność tematyki i formy,
  • interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej. 

Strona konkursu >>

Konkurs na stanowisko asystenta-stypendysty w grancie NPRH

Rozliczenie zajęć dydaktycznych >>

Weryfikacja i uzupełnienie sylabusów przedmiotowych

Nowy nabór do Konkursu dla Młodych Naukowców

Konkurs o dofinansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

Szanowni Państwo,
nowy nabór do konkursu prowadzony będzie do dnia 09.11.2018 r. w pok. 45.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uprzednie rozliczenie otrzymanej dotacji oraz złożenie sprawozdań z dotychczas uzyskanego dofinansowania (sprawozdanie elektroniczne i w wersji z wymaganymi podpisami).​ Proszę zwrócić uwagę na wypełnienie obowiązującego formularza wniosku konkursowego.

Regulamin ; Formularz;

Program studiów

Pomoc materialna

Drodzy Doktoranci,
decyzje stypendialne dotyczące stypendium SOCJALNEGO,
SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
można odbierać
w pokoju 1 przy ul. Gołębiej 18
w godzinach urzędowania.

Przypominamy, że aby otrzymać wypłatę  stypendium, należy najpierw odebrać decyzję stypendialną.
Informacja odnośnie decyzji stypendialnych pozostałych stypendiów będzie podana wkrótce. Zapraszamy po odbiór!

Stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

    wnioskiformularz;  kryteria,

Wnioski o stypendium doktoranckie

Uchwała nr 5/IX/2016/2017 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o  sypendium doktoranckie.

Uchwała nr 6/X/2017/2018 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o  sypendium doktoranckie.

 
  • Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UJ

Uchwała nr 5/IX/2016/2017 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o zwiększone sypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Uchwała nr 6/X/2017/2018 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o zwiększone sypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Kryteria 2018 / 2019

   regulamin,  formularz

 

   Informacje

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.  Na Wydziale Polonistyki UJ wnioski należy złożyć do dnia  30 09 2018.

Akademiki

 

Komunikaty

KONKURS IM. INKI BRODZKIEJ-WALD

Przypominamy o konieczności dołączania stosownej dokumentacji (zwłaszcza opinii promotora) do wniosków wyjazdowych przedkładanych do podpisu pani Dziekan

STRONA TYTUŁOWA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ   

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ informuje, że każdy student oraz doktorant jest zobowiązany do zwrotu książek wypożyczonych w Bibliotece Wydziału. Wśród dokumentów złożonych przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej wymagane jest zaświadczenie potwierdzające zwrot książek, które pozostanie w aktach studenta. Osoby, które zrezygnują za studiów lub zostaną skreślone z listy studentów, nie otrzymają dokumentów, jeśli nie przedstawią stosownego zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek do Biblioteki.